BU Power Systems News

Uspjeh saj­ma EIMA Inter­na­ti­onal 2021

By 4. November 2021 No Comments

Nakon pet dana zatvo­re­na je EIMA Inter­na­ti­onal – svjet­ski sajam poljo­pri­vred­nih stro­je­va s 270.700 posje­ti­te­lja. Ovo je posje­će­nost od 85% pos­ljed­njeg izda­nja pri­je pan­de­mi­je. Sja­jan je rezul­tat koji EIMA‑u čini “top” među­na­rod­nim doga­đa­jem ne samo u spe­ci­fič­nom sek­to­ru poljo­pri­vred­nih strojeva.

Za BU Power Sys­tems Ita­lia EIMA Inter­na­ti­onal je tako­đer bio uspje­šan. “Nakon dugo vre­me­na bez sudje­lo­va­nja na fizič­kom saj­mu, bio je jako dobar osje­ćaj vra­ti­ti se opet. Ima­li smo puno inten­ziv­nih i kva­li­tet­nih raz­go­vo­ra s našim pos­lov­nim part­ne­ri­ma i kup­ci­ma i ovim putem želi­mo se zahva­li­ti svim posje­ti­te­lji­ma”, kaže Ste­fa­no Meneg­hi­ni, vodi­telj pro­da­je BU Power Sys­tems Italia.

EIMA će tako­đer osta­ti u dobrom sje­ća­nju za kup­ca BU Power Systems‑a — Reform-Wer­ke Bauer & Co Gesel­l­s­c­haft m.b.H. Nje­gov Metrac H75 pro koji pokre­će Per­kins 904J-E28TA osvo­jio je kate­go­ri­ju naj­bo­ljeg spe­ci­ja­li­zi­ra­nog trak­to­ra u nagra­da­ma „Trak­tor godi­ne 2022“.