BU Power Systems News

Úspěš­ná EIMA Inter­nati­o­nal 2021

By 4. listopadu 2021 No Comments

Po pěti dnech trvá­ní skon­či­la svě­to­vá výsta­va země­děl­ské tech­ni­ky EIMA Inter­nati­o­nal, kte­rou navští­vi­lo 270 700 návštěv­ní­ků. To je 85 % návštěv­nos­ti posled­ní­ho roč­ní­ku kona­né­ho před pan­de­mií. Jde o skvě­lý výsle­dek, kte­rý dělá z veletr­hu EIMA “top” mezi­ná­rod­ní akci nejen ve spe­ci­fic­kém odvět­ví země­děl­ských strojů.

Pro spo­leč­nost BU Power Sys­tems Ita­lia byla EIMA Inter­nati­o­nal rov­něž úspě­chem.  “Po dlou­hé době bez fyzic­ké účas­ti na někte­rém veletr­hu to byl vel­mi dob­rý pocit být opět zde. Ved­li jsme mno­ho inten­ziv­ních a kva­lit­ních roz­ho­vo­rů s naši­mi obchod­ní­mi part­ne­ry a zákaz­ní­ky a rádi bychom podě­ko­va­li všem návštěv­ní­kům, že se zasta­vi­li,” říká Ste­fa­no Mene­ghi­ni, obchod­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems Italia.

Veletrh EIMA zůsta­ne v dob­ré pamě­ti i pro jed­no­ho ze zákaz­ní­ků spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems, fir­mu Reform-Wer­ke Bauer & Co Gesell­schaft m.b.H. Její trak­tor Metrac H75 pro, kte­rý je pohá­něn moto­rem Per­kins 904J-E28TA, zví­tě­zil v kate­go­rii nej­lep­ší spe­ci­a­li­zo­va­ný trak­tor v sou­tě­ži “Trak­tor roku 2022”.