BU Power Systems Nyheder

Suc­ces­fuld EIMA Inter­na­tio­nal 2021

By 4. november 2021 No Comments

Efter fem dage er EIMA Inter­na­tio­nal – ver­dens­ud­stil­lin­gen for land­brugs­ma­ski­ner, afslut­tet med 270.700 besø­gen­de. Det­te er et frem­mø­de på 85 % af den sid­ste udga­ve før pan­de­mi­en. Det er et flot resul­tat, der gør EIMA til en “top” inter­na­tio­nal begi­ven­hed, ikke kun inden for den spe­ci­fik­ke sek­tor for landbrugsmaskiner.

For BU Power Systems Ita­lia var EIMA Inter­na­tio­nal også en suc­ces. ”Efter lang tid uden del­ta­gel­se på en fysisk mes­se var det en rig­tig god følel­se at være til­ba­ge igen. Vi hav­de en mas­se inten­si­ve sam­ta­ler af høj kva­li­tet med vores for­ret­nings­part­ne­re og kun­der, og vi vil ger­ne tak­ke alle besø­gen­de for at kom­me for­bi”, siger Ste­fa­no Meneg­hini, salgs­chef for BU Power Systems Italia.

EIMA vil også for­bli­ve i god hukom­mel­se for BU Power Systems kun­de Reform-Wer­ke Bau­er & Co Gesells­chaft m.b.H. Dens Metrac H75 pro, som er dre­vet af en Per­kins 904J-E28TA, har vun­det kate­go­ri­en for bed­ste spe­ci­a­li­se­re­de trak­to­rer i “Tra­ctor of the Year 2022”- priserne.