BU Power Systems News

Uspe­šna EIMA Inter­na­ti­o­nal 2021

By 4. novembra 2021 No Comments

Po petih dneh se je z 270.700 obi­sko­val­ci zaklju­či­la EIMA Inter­na­ti­o­nal – sve­tov­na raz­sta­va kme­tij­ske meha­ni­za­ci­je. To je 85-odsto­tna ude­lež­ba zadnje­GA dogod­ka pred pan­de­mi­jo. To je odli­čen rezul­tat, zara­di kate­re­ga je EIMA vrhun­ski med­na­ro­dni dogo­dek ne le v spe­ci­fič­nem sek­tor­ju kme­tij­ske mehanizacije.

Za BU Power Systems Ita­lia je bila tudi EIMA Inter­na­ti­o­nal uspe­šna. »Po dol­gem času brez ude­lež­be na fizič­nem sej­mu je bil zelo dober obču­tek, da sem se spet vrnil. Ime­li smo veli­ko inten­ziv­nih in kako­vo­stnih pogo­vo­rov z naši­mi poslov­ni­mi par­tner­ji in stran­ka­mi in vsem obi­sko­val­cem bi se radi zahva­li­li za vaš obisk« pra­vi Ste­fa­no Mene­ghi­ni, vod­ja pro­da­je pri BU Power Systems Italia.

EIMA bo ostal v dobrem spo­mi­nu tudi stran­ki BU Power Systems Reform-Wer­ke Bau­er & Co Gesell­schaft m.b.H. Nje­gov Metrac H75 pro, ki ga poga­nja Per­kins 904J-E28TA, je osvo­jil kate­go­ri­jo naj­bolj­ših spe­ci­a­li­zi­ra­nih trak­tor­jev v nagra­di »Trak­tor leta 2022«.