BU Power Systems wiadomości

Uda­na świa­to­wa wysta­wa „EIMA Inter­na­tio­nal 2021”

By 4. listopada 2021 No Comments

Po pię­ciu dniach świa­to­wą wysta­wę  maszyn rol­ni­czych „EIMA Inter­na­tio­nal” odwie­dzi­ło 270 700 zwie­dza­ją­cy­mi. Jest to 85%  fre­kwen­cji z ostat­niej edy­cji przed pan­de­mią. To świet­ny wynik, któ­ry spra­wia, że „​​EIMA” jest mię­dzy­na­ro­do­wym wyda­rze­niem nie tyl­ko w bran­ży maszyn rolniczych.

EIMA Inter­na­tio­nal była rów­nież suk­ce­sem dla BU Power Sys­tems Italia.

„Po dłu­gim cza­sie bez udzia­łu w fizycz­nych tar­gach bar­dzo dobrze było wró­cić. Odby­li­śmy wie­le inten­syw­nych i wyso­kiej jako­ści roz­mów z naszy­mi part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi, klien­ta­mi i chcie­li­by­śmy podzię­ko­wać wszyst­kim odwie­dza­ją­cym za przy­by­cie”  —    mówi Ste­fa­no Mene­ghi­ni, kie­row­nik sprze­da­ży BU Power Sys­tems Italia.

EIMA pozo­sta­nie rów­nież w dobrej pamię­ci klien­ta BU Power Sys­tems Reform-Werke Bau­er & Co Gesel­l­schaft m.b.H. Jego Metrac H75 pro, napę­dza­ny przez Per­kins 904J-E28TA, wygrał kate­go­rię naj­lep­sze­go cią­gni­ka spe­cja­li­stycz­ne­go w kon­kur­sie „Cią­gnik Roku 2022”.