BU Power Systems News

Sjaj­ni raz­go­vo­ri na EIMA Inter­na­ti­onal 2022

By 28. November 2022 No Comments

Ovo­go­diš­nji 45. EIMA Inter­na­ti­onal ponov­no je pri­vu­kao broj­ne izla­ga­če i posje­ti­te­lje iz sek­to­ra poljo­pri­vred­nih i hor­ti­kul­tur­nih stro­je­va. S 327,100 posje­ti­te­lja, broj posje­ti­te­lja EIMA 2021 pove­zan s koro­nom dale­ko je pre­ma­šen. Broj izla­ga­ča tako­đer je zna­čaj­no poras­tao: 1,500 izla­ga­ča bilo je na licu mjes­ta ove godine.

Sajam je tako­đer bio pun uspjeh za BU Power Sys­tems. “Osob­ni kon­takt u EIMA‑i odlič­na je pri­li­ka za nove pro­jek­te i uspješ­nu surad­nju”, kaže Ste­fa­no Meneg­hi­ni, vodi­telj pro­da­je moto­ra u BU Power Sys­tems Italy. “Sret­ni smo zbog broj­nih sjaj­nih raz­go­vo­ra s kup­ci­ma i pos­lov­nim part­ne­ri­ma. Veli­ko hva­la svim posjetiteljima.”

BU Power Sys­tems je na saj­mu osim raz­nih Per­kins moto­ra i por­t­fe­lja rezerv­nih dije­lo­va pred­sta­vio svo­je uslu­ge u podru­čju ser­vi­sa, popra­va­ka i odr­ža­va­nja. Odr­ži­va pogon­ska rje­še­nja tako­đer su ima­la veli­ku ulo­gu na saj­mu. Kao eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems je isku­san struč­njak i vaš kon­takt za sva pita­nja u vezi s motorima.