BU Power Systems News

Odlič­ni pogo­vo­ri na EIMA Inter­na­ti­o­nal 2022

By 28. novembra 2022 No Comments

Leto­šnja 45. med­na­ro­dna sejem­ska pri­re­di­tev EIMA Inter­na­ti­o­nal je ponov­no pri­va­bi­la šte­vil­ne raz­sta­vljav­ce in obi­sko­val­ce s podro­čja kme­tij­ske in vrtnar­ske meha­ni­za­ci­je. S 327.100 obi­sko­val­ci je bilo moč­no pre­se­že­no šte­vi­lo obi­sko­val­cev, pove­za­nih s koro­no, iz sej­ma EIMA 2021. Bistve­no se je pove­ča­lo tudi šte­vi­lo raz­sta­vljav­cev: letos je bilo na ogled 1.500 razstavljavcev.

Sejem je bil popoln uspeh tudi za pod­je­tje BU Power Systems. “Oseb­ni sti­ki na sej­mu EIMA so odlič­na pri­lo­žnost za nove pro­jek­te in uspe­šno sode­lo­va­nje,” pra­vi Ste­fa­no Mene­ghi­ni, vod­ja pro­da­je motor­jev pri pod­je­tju BU Power Systems Ita­li­ja. “Vese­li smo šte­vil­nih odlič­nih pogo­vo­rov s stran­ka­mi in poslov­ni­mi par­tner­ji. Hva­la vsem obiskovalcem.”

Pod­je­tje BU Power Systems je na sej­mu poleg raz­lič­nih motor­jev Per­kins in ponud­be rezerv­nih delov pred­sta­vi­lo tudi svo­je sto­ri­tve na podro­čju sto­ri­tev, popra­vil in vzdr­že­va­nja. Pomemb­no vlo­go na sej­mu so ime­le tudi traj­no­stne pogon­ske reši­tve. Pod­je­tje BU Power Systems je kot eksklu­ziv­ni dis­tri­bu­ter Per­kin­sa kom­pe­ten­ten stro­kov­njak in vaša kon­tak­tna ose­ba za vse zade­ve v zve­zi z motorji.