BU Power Systems News

Skvě­lé roz­ho­vo­ry na EIMA Inter­nati­o­nal 2022

By 28. listopadu 2022 No Comments

Letoš­ní 45. roč­ník veletr­hu EIMA Inter­nati­o­nal opět při­lá­kal mno­ho vysta­vo­va­te­lů a návštěv­ní­ků z oblas­ti země­děl­ské a zahrad­nic­ké tech­ni­ky. S počtem 327 100 návštěv­ní­ků byla výraz­ně pře­ko­ná­na návštěv­nost veletr­hu EIMA 2021. Výraz­ně se zvý­šil také počet vysta­vo­va­te­lů: letos se na mís­tě před­sta­vi­lo 1 500 vystavovatelů.

Veletrh byl napros­tým úspě­chem také pro spo­leč­nost BU Power Sys­tems. “Osob­ní kon­takt na veletr­hu EIMA je skvě­lou pří­le­ži­tos­tí pro nové pro­jek­ty a úspěš­nou spo­lu­prá­ci,” říká Ste­fa­no Mene­ghi­ni, mana­žer pro­de­je moto­rů ve spo­leč­nos­ti BU Power Sys­tems Ita­ly. “Máme radost z mno­ha skvě­lých roz­ho­vo­rů se zákaz­ní­ky a obchod­ní­mi part­ne­ry. Děku­je­me všem návštěvníkům.”

Spo­leč­nost BU Power Sys­tems na veletr­hu kro­mě růz­ných moto­rů Per­kins a port­fo­lia náhrad­ních dílů před­sta­vi­la své služ­by v oblas­ti ser­vi­su, oprav a údrž­by. Význam­nou roli na veletr­hu hrá­la také řeše­ní udr­ži­tel­ných poho­nů. Jako výhrad­ní dis­tri­bu­tor spo­leč­nos­ti Per­kins je BU Power Sys­tems kom­pe­tent­ním odbor­ní­kem a kon­takt­ní oso­bou pro všech­ny zále­ži­tos­ti týka­jí­cí se motorů.