BU Power Systems wiadomości

Wspa­nia­łe roz­mo­wy na EIMA Inter­na­tio­nal 2022

By 28. listopada 2022 No Comments

Tego­rocz­na 45. edy­cja EIMA Inter­na­tio­nal ponow­nie przy­cią­gnę­ła licz­nych wystaw­ców i zwie­dza­ją­cych z bran­ży maszyn rol­ni­czych i ogrod­ni­czych. Z licz­bą 327,100 zwie­dza­ją­cych znacz­nie prze­kro­czo­na zosta­ła licz­ba zwie­dza­ją­cych w porów­na­niu z EIMA 2021- rokiem pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Znacz­nie wzro­sła rów­nież licz­ba wystaw­ców: w tym roku było 1,500 wystawców.

Tar­gi były rów­nież peł­nym suk­ce­sem dla BU Power Sys­tems. “Oso­bi­sty kon­takt na tar­gach EIMA to świet­na oka­zja do nowych pro­jek­tów i uda­nej współ­pra­cy” — mówi Ste­fa­no Mene­ghi­ni, kie­row­nik sprze­da­ży sil­ni­ków w BU Power Sys­tems Ita­ly. “Cie­szy­my się z wie­lu wspa­nia­łych roz­mów z klien­ta­mi i part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi. Wiel­kie podzię­ko­wa­nia dla wszyst­kich odwiedzających.”

BU Power Sys­tems zapre­zen­to­wa­ła na tar­gach swo­je usłu­gi w zakre­sie ser­wi­su, napraw i kon­ser­wa­cji róż­nych sil­ni­ków Per­kin­sa oraz port­fo­lio czę­ści zamien­nych. Dużą rolę na tar­gach odgry­wa­ły zrów­no­wa­żo­ne roz­wią­za­nia napę­do­we. Jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor Per­kin­sa, BU Power Sys­tems jest kom­pe­tent­nym eks­per­tem i Pań­stwa kon­tak­tem we wszyst­kich spra­wach zwią­za­nych z silnikiem.