BU Power Systems News

BU Power Sys­tems na EIMA‑i 2021

By 23. September 2021 No Comments

Odbro­ja­va­nje je poče­lo. Nakon uspješ­nog EIMA Digi­tal Pre­vi­ew 2020, “ana­log­ni” EIMA otvo­rit će svo­ja vra­ta u Bolog­ni od 19. do 23. lis­to­pa­da 2021. EIMA, kao među­na­rod­na izlož­ba stro­je­va za poljo­pri­vre­du i vrtlar­stvo, sma­tra se jed­nim od naj­važ­ni­jih indus­trij­skih doga­đa­ja u svijetu.

BU Power Sys­tems, naj­ve­ći svjet­ski Per­kins dis­tri­bu­ter, sa zado­volj­stvom je dio EIMA‑e 2021. Na štan­du C13 u hali 15, BU Power Sys­tems pred­sta­vit će izbor Per­kins moto­ra koji savr­še­no odgo­va­ra­ju zah­tje­vi­ma poljo­pri­vred­nih stro­je­va. Posje­ti­te nas, struč­nja­ci za moto­re iz BU Power Sys­tems i Per­kin­sa radu­ju se vašem dolasku.