BU Power Systems wiadomości

BU Power Sys­tems obec­na na EIMA 2021

By 23. września 2021 No Comments

Odli­cza­nie roz­po­czę­te. Po uda­nej  wysta­wie „EIMA Digi­tal Pre­view 2020, „ana­lo­go­wa” wysta­wa EIMA otwo­rzy swo­je podwo­je w Bolo­nii w dniach 19–23 paź­dzier­ni­ka 2021 r. EIMA, jako Mię­dzy­na­ro­do­wa Wysta­wa Maszyn dla Rol­nic­twa i Ogrod­nic­twa, jest uwa­ża­na za jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń bran­żo­wych na świecie.

BU Power Sys­tems, naj­więk­szy na świe­cie Dys­try­bu­tor  fir­my Per­kins, ma przy­jem­ność być czę­ścią tar­gów EIMA 2021. Na sto­isku C13 w hali 15 BU Power Sys­tems zapre­zen­tu­je wybór sil­ni­ków  fir­my Per­kins, któ­re są ide­al­nie dopa­so­wa­ne do wyma­gań maszyn rol­ni­czych. Odwiedź nas, nasi  sil­ni­ko­wi eks­per­ci  z BU Power Sys­tems i Per­kins cze­ka­ją na Ciebie.