BU Power Systems News

BU Power Sys­tems na veletr­hu EIMA 2021

By 23. září 2021 No Comments

Odpo­čí­tá­vá­ní zača­lo. Po úspěš­ném veletr­hu EIMA Digi­tal Pre­view 2020 se ve dnech 19. až 23. říj­na 2021 v Bolo­ni ote­vře “ana­lo­go­vá” EIMA. EIMA je jako mezi­ná­rod­ní výsta­va stro­jů pro země­děl­ství a zahrad­nic­tví pova­žo­vá­na za jed­nu z nej­vý­znam­něj­ších obo­ro­vých akcí na světě.

Spo­leč­nost BU Power Sys­tems, nej­vět­ší svě­to­vý dis­tri­bu­tor moto­rů Per­kins, se s potě­še­ním účast­ní veletr­hu EIMA 2021. Na stán­ku C13 v hale 15 před­sta­ví spo­leč­nost BU Power Sys­tems výběr moto­rů Per­kins, kte­ré doko­na­le odpo­ví­da­jí poža­dav­kům země­děl­ských stro­jů. Navštiv­te nás, těší se na vás odbor­ní­ci na moto­ry ze spo­leč­nos­tí BU Power Sys­tems a Perkins.