BU Power Systems News

BU Power Sys­tems Ita­lia na izlož­bi DPE — Dis­tri­bu­ted Power Europe

By 23. July 2019 No Comments

DPE — Dis­tri­bu­ted Power Euro­pe, nova europ­ska izlož­ba Onsi­te Power Indus­try (ener­get­ske indus­tri­je na licu mjes­ta), odr­ža­va se u Rimi­ni­ju, u nje­go­vom Expo Cen­tru, od 5. do 8. stu­de­nog, zajed­no sa Eco­mon­do i Key Ener­gy. Prvo izda­nje DPE‑a usre­do­to­če­no je na pred­stav­lja­nje teh­no­lo­gi­je gene­ra­to­ra i kom­po­nen­ti i apli­ka­ci­ja za kon­ti­nu­ira­no napajanje.

Kao dio prvog DPE, BU Power Sys­tems, jedan od naj­ve­ćih svjet­skih Per­kins dis­tri­bu­te­ra, pred­stav­lja Per­kins elek­tro­ener­get­ske moto­re koji su savr­še­no prik­lad­ni za upo­ra­bu u tvor­ni­ca­ma, ured­skim i trgo­vač­kim cen­tri­ma te za kri­tič­ne pri­mje­ne u bol­ni­ca­ma i zrač­nim luka­ma. Moto­ri obe­ća­va­ju doka­za­nu teh­no­lo­gi­ju i pouz­da­nost i ispu­nja­va­ju sve zah­tje­ve za pro­izvod­nju ener­gi­je. Posje­ti­te­lji na štan­du tako­đer ima­ju pri­li­ku infor­mi­ra­ti se o cje­lo­kup­nom por­t­fe­lju uslu­ga tvrt­ki Per­kins i BU Power Systems.

Posje­ti­te nas u hali B6, štand 020.