BU Power Systems Nyheder

BU Power Systems Ita­lia på DPE — Distri­bu­ted Power Europe

By 23. juli 2019 No Comments

DPE — Distri­bu­ted Power Euro­pe, den nye euro­pæ­i­ske udstil­ling for  strøm­for­sy­nin­gen på ste­det, fin­der sted i Rimi­ni Expo Cen­ter fra 5. til 8. novem­ber, fra aktu­el øko­ver­den og nøg­le ener­gi. Den før­ste udga­ve af DPE foku­se­rer på frem­vis­ning af strøm­ge­ne­ra­tor­tek­no­lo­gi og kom­po­nen­ter og appli­ka­tio­ner til kon­ti­nu­er­lig strømforsyning.

Som en del af den før­ste DPE præ­sen­te­rer BU Power Systems, en af ver­dens stør­ste Per­kins-distri­butø­rer, el-moto­rer fra Per­kins, der er per­fek­te til brug i fabrik­ker, kon­to­rer og ind­købs­cen­tre og til kri­ti­ske anven­del­ser på hospi­ta­ler og i luft­hav­ne. Moto­rer­ne har en bevist tek­no­lo­gi og påli­de­lig­hed og opfyl­der alle strøm­ge­ne­re­rings­krav. Des­u­den har besø­gen­de på stan­den mulig­hed for at infor­me­re sig om den omfat­ten­de ser­vi­cepor­te­føl­je af Per­kins og BU Power Systems.

Besøg os i hal B6, stand 020.