BU Power Systems News

BU Power Systems Ita­lia na DPE — Dis­tri­bu­ted Power Europe

By 23. julija 2019 No Comments

DPE – “Dis­tri­bu­ted Power Euro­pe “, novi  evrop­ski sejem ener­get­ske indu­stri­je na enem kra­ju samem, se odvi­ja v Expo cen­tru Rimi­ni od 5. do 8. novem­bra, v času z Eco­mon­do in Key Ener­gy. Prva izda­ja DPE se osre­do­to­ča na pred­sta­vi­tev teh­no­lo­gi­je gene­ra­tor­jev in kom­po­nent ter apli­ka­cij za nepre­ki­nje­no napajanje.

Kot del prve­ga DPE, BU Power Systems, eden naj­ve­čjih dis­tri­bu­ter­jev Perkins‑a na sve­tu, pred­sta­vlja Per­kins-ove motor­je, ki so popol­no­ma pri­mer­ni za upo­ra­bo v tovar­nah, poslov­nih in naku­po­val­nih cen­trih ter za kri­tič­ne apli­ka­ci­je v bol­ni­šni­cah in na leta­li­ščih. Motor­ji oblju­blja­jo pre­iz­ku­še­no teh­no­lo­gi­jo in zane­slji­vost ter izpol­nju­je­jo vse zah­te­ve za pro­i­zvo­dnjo ele­k­trič­ne ener­gi­je. Obi­sko­val­ci naših stoj­nic bodo ime­li tudi pri­lo­žnost, da se sezna­ni­jo s celo­vi­tim por­t­fe­ljem sto­ri­tev pod­je­tja Per­kins in BU Power Systems.

Obi­šči­te nas v dvo­ra­ni B6, stoj­ni­ca 020.