BU Power Systems wiadomości

BU Power Sys­tems Ita­lia w DPE — Distri­bu­ted Power Europe

By 23. lipca 2019 No Comments

DPE — Distri­bu­ted Power Euro­pe, nowa euro­pej­ska wysta­wa Onsi­te Power Indu­stry, odbę­dzie się w Rimi­ni Expo Cen­ter w dniach od 5 do 8 listo­pa­da, wraz z Eco­mon­do i Key Ener­gy. Pierw­sza edy­cja DPE sku­pia się na pre­zen­ta­cji tech­no­lo­gii  agre­ga­tów prą­do­twór­czych  oraz kom­po­nen­tów i apli­ka­cji do cią­głe­go zasilania.

W ramach pierw­sze­go DPE, BU Power Sys­tems, jeden z naj­więk­szych na świe­cie dys­try­bu­to­rów Per­kins, zapre­zen­tu­je sil­ni­ki elek­trycz­ne fir­my Per­kins, któ­re dosko­na­le nada­ją się do zasto­so­wa­nia w fabry­kach, cen­trach han­dlo­wych  oraz są prze­wi­dzia­ne  w zasto­so­wa­niach w szpi­ta­lach i na lot­ni­skach. Sil­ni­ki te, to  spraw­dzo­na tech­no­lo­gia, nie­za­wod­ność oraz speł­nie­nie wszyst­kich  wyma­gań doty­czą­cych wytwa­rza­nia ener­gii. Ponad­to, odwie­dza­ją­cy sto­isko mają moż­li­wość uzy­ska­nia infor­ma­cji  o kom­plek­so­wym port­fo­lio usług fir­my Per­kins i BU Power Systems.

Zapra­sza­my Pań­stwa do hali nr. B6, sto­isko 020.