BU Power Systems News

BU Power Sys­tems Ita­lia ve spo­leč­nos­ti DPE — Dis­tri­bu­ted Power Europe

By 23. července 2019 No Comments

DPE — Dis­tri­bu­ted Power Euro­pe, nová evrop­ská výsta­va ener­ge­tic­ké­ho prů­mys­lu, se koná v Rimi­ni Expo Cen­ter ve dnech 5. až 8. lis­to­pa­du, sou­čas­ně s Eco­mon­do a Key Ener­gy. Prv­ní vydá­ní DPE se zamě­řu­je na před­sta­ve­ní tech­no­lo­gie gene­rá­to­ru ener­gie a kom­po­nent a apli­ka­cí pro nepře­tr­ži­té napájení.

V rám­ci prv­ní­ho DPE před­sta­vu­je BU Power Sys­tems, jeden z nej­vět­ších svě­to­vých dis­tri­bu­to­rů Per­kins, elek­tric­ké moto­ry od Per­kins, kte­ré se doko­na­le hodí pro pou­ži­tí v továr­nách, kan­ce­lá­řích a nákup­ních cen­t­rech a pro kri­zo­vé apli­ka­ce v nemoc­ni­cích a na letiš­tích. Moto­ry sli­bu­jí osvěd­če­nou tech­no­lo­gii a spo­leh­li­vost a spl­ňu­jí všech­ny poža­dav­ky na výro­bu ener­gie. Kro­mě toho mají návštěv­ní­ci stán­ku mož­nost infor­mo­vat se o kom­plex­ním port­fo­liu slu­žeb Per­kins a BU Power Systems.

Navštiv­te nás v hale B6, stá­nek 020.