BU Power Systems News

Agri­tech­ni­ca 2019 — nové motory

By 20. listopadu 2019 No Comments

Agri­tech­ni­ca 2019 — nové trak­to­ro­vé moto­ry pro země­děl­ský trh a ino­va­tiv­ní hyb­rid­ní technologie.

Agri­tech­ni­ca — před­ní svě­to­vý veletrh země­děl­ské tech­ni­ky zavřel své dve­ře. Se 450 000 návštěv­ní­ky ze 152 zemí a 2 820 vysta­vo­va­te­lů z 53 zemí byl Agri­tech­ni­ca 2019 vel­kým úspěchem.

Také pro BU Power Sys­tems a Per­kins byl veletrh Agri­tech­ni­ca 2019 úspěš­nou a vzru­šu­jí­cí show.

V hale 16 , na stán­ku D28 před­sta­vi­la spo­leč­nost Per­kins kro­mě svých ener­ge­tic­kých řeše­ní EU Stage V, kte­rá se pou­ží­va­jí k poho­nu všech typů země­děl­ských stro­jů, svou novou řadu trak­to­ro­vých moto­rů Per­kins® Syn­cro. Trak­to­ro­vý motor  Per­kins® Syn­cro 2.2, kte­rý posky­tu­je 55 kW (74 koní) a 270 Nm toči­vé­ho momen­tu, a motor Per­kins® Syn­cro 3.6, kte­rý posky­tu­je 100 kW (134 koní) a až 530 Nm toči­vé­ho momen­tu, byly spe­ci­ál­ně zkon­stru­o­vá­ny tak, aby posky­to­va­ly spo­leh­li­vé výkon pro trak­to­ry střed­ní řady. Dále Per­kins před­sta­vil tři ino­va­tiv­ní hyb­rid­ní tech­no­lo­gie. Tyto tech­no­lo­gie umož­ňu­jí hyb­rid­ní rege­ne­ra­ci a skla­do­vá­ní v rám­ci sys­té­mu moto­ru, což zajiš­ťu­je, že výrob­ci původ­ních zaří­ze­ní (OEM) budou těžit z řeše­ní, kte­ré lze snad­no inte­gro­vat. Zob­ra­ze­né tech­no­lo­gie s výko­nem 75 kW — s pou­ži­tím die­se­lo­vé­ho moto­ru 55 kW a zvý­še­ní výko­nu o 20 kW z hyb­rid­ní tech­no­lo­gie jsou:

Hyb­rid­ní-elek­tric­ký: zahr­nu­je elek­tric­ký stroj a bate­rii v rám­ci  moto­ro­vé­ho sys­té­mu. Při brz­dě­ní stro­je může elek­tric­ký sys­tém zís­kat zpět ener­gii a ulo­žit ji do bate­rie. Bate­rie pak může v pří­pa­dě potře­by dodá­vat ener­gii zpět do moto­ru pro­střed­nic­tvím moto­ru, čímž mu poskyt­ne dal­ší energii.

Hyb­rid­ní-mecha­nic­ký: když stroj brz­dí, sys­tém mecha­nic­ky uklá­dá ener­gii do bate­rie. V pří­pa­dě potře­by pak sys­tém může dodá­vat ener­gii zpět do moto­ru pro­střed­nic­tvím spoj­ko­vé­ho mecha­nis­mu, aby posky­tl dal­ší výkon.

Hyb­rid­ní hyd­rau­li­ka: obsa­hu­je hyd­rau­lic­ké čer­pa­dlo a tla­ko­vý zásob­ník v sys­té­mu moto­ru. Jakmi­le se stroj zabrz­dí, může toto čer­pa­dlo zís­kat ener­gii a ulo­žit ji do aku­mu­lá­to­ru. V pří­pa­dě potře­by pak může aku­mu­lá­tor dodá­vat ener­gii zpět do moto­ru přes čer­pa­dlo, aby posky­tl moto­ru dal­ší energii.

V hale 18 na stán­ku D18 s náhrad­ní­mi díly před­sta­vil Per­kins kom­plex­ní nabíd­ku gene­rál­ních oprav země­děl­ských moto­rů, kte­rá jsou navr­že­ny tak, aby posky­to­va­ly maxi­mál­ní výkon moto­ru a tím celé­ho  stro­je a sní­ži­la rizi­ko ruši­vých prostojů.