BU Power Systems News

Agri­te­ch­ni­ca 2019 – novi motorji

By 20. novembra 2019 No Comments

Agri­te­ch­ni­ca 2019 – novi trak­tor­ski motor­ji za kme­tij­stvo in ino­va­tiv­ne hibri­dne tehnologije.

Agri­te­ch­ni­ca – vodil­ni sejem kme­tij­ske teh­no­lo­gi­je na sve­tu je zaprl svo­ja vra­ta. Agri­te­ch­ni­ca 2019 je z 450.000 obi­sko­val­ci iz 152 držav in 2.820 raz­sta­vljav­ci iz 53 držav doži­ve­la velik uspeh.

Tudi za BU Power Systems je bila Agri­te­ch­ni­ca 2019 uspešna.

V dvo­ra­ni 16 na svo­ji stoj­ni­ci motor­jev D28 je Per­kins poleg svo­jih reši­tev EU Sta­ge V, ki se upo­ra­blja­jo za napa­ja­nje vseh vrst kme­tij­skih stro­jev, pred­sta­vil tudi svo­jo novo motor­no pale­to Per­kins® Syn­cro. Trak­tor­ski motor Per­kins® Syn­cro 2.2, ki ima 55 kW (74 KM) in 270 Nm navo­ra, in trak­tor­ski motor Per­kins® Syn­cro 3.6, ki zago­ta­vlja 100 kW (134 KM) in do 530 Nm navo­ra, sta bila pose­bej zasno­va­na za zago­ta­vlja­nje zane­slji­vo­sti moči za trak­tor­je sre­dnje­ga razre­da. Poleg tega je Per­kins pred­sta­vil tri ino­va­tiv­ne hibri­dne teh­no­lo­gi­je. Te teh­no­lo­gi­je omo­go­ča­jo hibri­dno pre­de­la­vo in shra­nje­va­nje v sis­te­mu motor­ja, s čimer zago­ta­vlja­jo pro­i­zva­jal­cem trak­tor­jev šte­vil­ne reši­tve. Pri­ka­za­ne teh­no­lo­gi­je s 75 kW — z upo­ra­bo 55 kW dizel­ske­ga motor­ja in 20 kW moči za pove­ča­nje moči so:

Hibri­dno-ele­k­trič­ni: To vklju­ču­je ele­k­trič­ni stroj in bate­ri­jo zno­traj sis­te­ma motor­ja. Ko stroj zavi­ra, lah­ko ele­k­trič­ni sis­tem pri­do­bi ener­gi­jo in jo shra­ni v bate­ri­jo. Po potre­bi lah­ko aku­mu­la­tor z motor­jem dova­ja ener­gi­jo nazaj v motor in tako zago­ta­vlja doda­tno moč.

Hibri­dno-meha­nič­ni: Ko stroj zavi­ra, sis­tem meha­nič­no shra­nju­je ener­gi­jo. Po potre­bi lah­ko sis­tem nato prek meha­niz­ma sklop­ke dova­ja ener­gi­jo nazaj v motor in tako zago­ta­vlja doda­tno moč.

Hibri­dno-hidra­vlič­no: Vgra­je­na je hidra­vlič­na črpal­ka in aku­mu­la­tor zno­traj sis­te­ma motor­ja. Ko stroj zavi­ra, lah­ko ta črpal­ka pri­do­bi ener­gi­jo in jo shra­ni zno­traj aku­mu­la­tor­ja. Po potre­bi lah­ko aku­mu­la­tor dova­ja ener­gi­jo nazaj v motor prek črpal­ke in tako zago­ta­vlja doda­tno moč.

V dvo­ra­ni 18 na pro­daj­nem mestu D18 Per­kins pred­sta­vlja svo­jo celo­vi­to ponud­bo novih reši­tev za kme­tij­ske motor­je, ki so zasno­va­ne tako, da zago­ta­vlja­jo naj­ve­čjo zmo­glji­vost motor­ja in stro­ja ter zmanj­šu­je­jo tve­ga­nje motenj  v delovanju.