BU Power Systems News

Navštiv­te nás na Agri­tech­ni­ca 2019

By 23. července 2019 No Comments

Dne 10. lis­to­pa­du 2019 ote­vře Agri­tech­ni­ca v Han­no­ve­ru své brá­ny. Během 7 dní před­sta­ví před­ní svě­to­vý veletrh země­děl­ské tech­ni­ky nej­no­věj­ší ino­va­ce v oboru.

Po úspěš­né pre­mi­é­ře na veletr­hu Bau­ma 2019 budou BU Agr Sys­tems a Per­kins zastou­pe­ny dvě­ma stán­ky na Agri­tech­ni­ca 2019.

V hale 16, stá­nek D28, před­sta­ví­me nej­no­věj­ší pro­duk­to­vé novin­ky Per­kins. Odbor­ní­ci na moto­ry z Per­kins a BU Power Sys­tems před­sta­ví zbru­su nová hyb­rid­ní ener­ge­tic­ká řeše­ní a rádi vás budou infor­mo­vat o výho­dách těch­to hyb­rid­ních-elek­tric­kých, hyb­rid­ních-mecha­nic­kých a hyb­rid­ních-hyd­rau­lic­kých tech­no­lo­gií. Zís­ká­te také pře­hled o roz­sáh­lé řadě die­se­lo­vých moto­rů spo­leč­nos­ti Per­kins. S moto­ry vyho­vu­jí­cí­mi poža­dav­kům na eta­pu V od 8,2 do 470 kW je Per­kins na špič­ce v dodáv­kách těch­to motorů.

V hale 18, stá­nek D18, se může­te dozvě­dět vše o kom­plex­ní nabíd­ce ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins a o našem port­fo­liu slu­žeb. Odbor­ní­ci na after­mar­ket od BU Power Sys­tems a Per­kins vám rádi vysvět­lí, jak může­te vyu­žít ori­gi­nál­ní náhrad­ní díly Per­kins a náš vyso­ký stan­dard slu­žeb v kaž­dé fázi život­ní­ho cyk­lu motoru.

Těší­me se na Vaši návštěvu.