BU Power Systems Nyheder

Agri­te­ch­ni­ca 2019 – nye motorer

By 20. november 2019 No Comments

Agri­te­ch­ni­ca 2019 – nye trak­tormoto­rer til land­brugs­mar­ke­det og innova­ti­ve hybridteknologier.

Agri­te­ch­ni­ca – ver­dens før­en­de mes­se for land­brugs­tek­no­lo­gi har luk­ket sine døre. Med 450.000 besø­gen­de fra 152 lan­de og 2.820 udstil­le­re fra 53 lan­de var Agri­te­ch­ni­ca 2019 en stor succes.

For BU Power Systems var Agri­te­ch­ni­ca 2019 også et vel­lyk­ket og spæn­den­de show.

I hal 16 på stand D28 har Per­kins vist dels sine EU Sta­ge V løs­nin­ger, der bru­ges til at dri­ve alle typer land­brugs­ma­ski­ner, dels den nye Per­kins® Syn­cro-trak­tormotor serie. Per­kins® Syn­cro 2.2‑traktormotor, der giver 55 kW (74 hk) og 270 Nm drej­nings­mo­ment, og Per­kins® Syn­cro 3.6‑traktormotor, der leve­rer 100 kW (134 hk) og op til 530 Nm drej­nings­mo­ment, er spe­ci­elt kon­stru­e­ret til at give påli­de­li­ge kraft til mel­lem­træk­ken­de trak­to­rer. Des­u­den præ­sen­te­re­de Per­kins tre innova­ti­ve hybrid­tek­no­lo­gi­er. Dis­se tek­no­lo­gi­er gør det muligt for hybrid kraft og opbe­va­ring kan fin­de sted inden i motor­sy­ste­met, hvil­ket sik­rer, at ori­gi­na­le udstyr­spro­du­cen­ter (OEM’er) dra­ger for­del af en løs­ning, der er enkel at inte­gre­re. De viste tek­no­lo­gi­er ved 75 kW — ved hjælp af en 55 kW die­sel­mo­tor og en 20 kW effekt­for­stærk­ning fra hybrid­tek­no­lo­gi­en er:

Hybri­delek­trisk: Det­te inde­hol­der en elek­trisk maski­ne og et bat­te­ri i motor­sy­ste­met. Når maski­nen brem­ser, kan det elek­tri­ske system gen­vin­de ener­gi­en og opbe­va­re den i bat­te­ri­et. Efter behov kan bat­te­ri­et der­ef­ter leve­re ener­gi til­ba­ge i moto­ren via en motor for at give ekstra kraft.

Hybrid-meka­nisk: Når maski­nen brem­ser, lag­rer syste­met meka­nisk ener­gi­en. Efter behov kan syste­met der­ef­ter leve­re ener­gi til­ba­ge i moto­ren via en kob­lings­me­ka­nis­me for at give yder­li­ge­re kraft.

Hybrid-hydraulisk: Det­te inklu­de­rer en hydraulisk pum­pe og en trykak­ku­mu­la­tor i motor­sy­ste­met. Når maski­nen brem­ser, kan den­ne pum­pe gen­vin­de ener­gi­en og opbe­va­re den i akku­mu­la­to­ren. Når det er nød­ven­digt, kan akku­mu­la­to­ren der­ef­ter leve­re ener­gi til­ba­ge i moto­ren via pum­pen for at give yder­li­ge­re strøm.

I hal 18 på efter­mar­ked­stan­den præ­sen­te­re­de Per­kins sin omfat­ten­de ræk­ke af renove­rings­løs­nin­ger til land­brugs­mo­to­rer, som alle er desig­net til at leve­re mak­si­mal ydel­se fra motor og maski­ne og redu­ce­re risi­ko­en for for­styr­ren­de driftsstop.