BU Power Systems News

Digi­tal­ni pre­do­gled EIMA od 11. do 15. novem­bra 2020

By 3. septembra 2020 No Comments

Dogo­dek Bolo­gna — eden naj­po­memb­nej­ših indu­strij­skih dogod­kov na sve­tu s sko­raj 2000 mi pod­je­tji, ki boda raz­sta­vlja­li in sku­pno 320.000 obi­sko­val­cev v zadnji izda­ji — se bo od 11. do 15. novem­bra 2020 spre­me­nil v digi­tal­ni dogo­dek. Tako orga­ni­za­tor­ji ustvar­ja­jo abso­lu­tno novost, ki raz­sta­vljav­cem omo­go­ča, da si v sple­tu ogle­da­jo svo­je pro­fi­le pod­je­tij, pale­to izdel­kov in novosti.

Po mne­nju orga­ni­za­tor­jev je “EIMA Digi­tal Pre­view” prvi sve­tov­ni dogo­dek na podro­čju kme­tij­skih stro­jev, ki bo pote­kal v celo­ti na digi­tal­ni plat­for­mi in z digi­tal­ni­mi tehnologijami.

Med­na­ro­dna raz­sta­va stro­jev za kme­tij­stvo in vrtnar­je­nje se tako odzi­va na izje­mne oko­li­šči­ne, ki jih pov­zro­ča koro­na­vi­rus, in pre­mi­ka svoj “ana­lo­gni” raz­stav­ni dogo­dek od novem­bra 2020 do febru­ar­ja 2021.

Pod­je­tje BU Power Systems se bo kot naj­ve­čji sve­tov­ni dis­tri­bu­ter Per­kins pri­dru­ži digi­tal­ne­mu for­ma­tu in bo pred­sta­vil svoj zane­sljiv in kom­pe­ten­ten por­t­felj — vključ­no s šti­ri­mi Per­kins motor­ji, izbra­ni­mi za kme­tij­sko obde­lo­val­ni sektor.

Vese­li­mo se ino­va­tiv­ne­ga in digi­tal­ne­ga pre­do­gle­da od 11. do 15. novem­bra in ne zamu­di­te oseb­ne­ga sre­ča­nja z naši­mi stro­kov­nja­ki nasle­dnje leto.