BU Power Systems wiadomości

EIMA Digi­tal Pre­view w dniach 11–15 listo­pa­da 2020 r

By 3. września 2020 No Comments

Boloń­ska impre­za — jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń bran­żo­wych na świe­cie, z udzia­łem pra­wie 2 000 firm wysta­wien­ni­czych i łącz­nie 320 000 zwie­dza­ją­cych w ostat­niej edy­cji — zosta­nie prze­kształ­co­ne w wyda­rze­nie cyfro­we w dniach 11–15 listo­pa­da 2020 r. W ten spo­sób orga­ni­za­to­rzy two­rzą abso­lut­ną inno­wa­cje w bran­żo­wych gablo­tach, umoż­li­wia­ją­cą wystaw­com pod­gląd pro­fi­li firm, asor­ty­men­tu i nowo­ści w Internecie.

Według orga­ni­za­to­rów „EIMA Digi­tal Pre­view” to pierw­sze na świe­cie wyda­rze­nie poświę­co­ne maszy­nom rol­ni­czym, któ­re odby­wa się w cało­ści na plat­for­mie cyfro­wej i przy wyko­rzy­sta­niu tech­no­lo­gii cyfrowych.

Mię­dzy­na­ro­do­wa Wysta­wa Maszyn Rol­ni­czych i Ogrod­ni­czych reagu­je zatem na wyjąt­ko­we oko­licz­no­ści wywo­ła­ne przez koro­na­wi­ru­sa i prze­no­si swo­ją „ana­lo­go­wą” wysta­wę z listo­pa­da 2020 na luty 2021.

BU Power Sys­tems, jako naj­więk­szy na świe­cie  dys­try­bu­tor pro­duk­tów Per­kins, dołą­cza do for­ma­tu cyfro­we­go i zapre­zen­tu­je swo­je nie­za­wod­ne i kom­pe­tent­ne port­fo­lio — w tym czte­ry sil­ni­ki Per­kins wybra­ne dla sek­to­ra maszyn rolniczych.

Cze­kaj na inno­wa­cyj­ną i cyfro­wą pre­zen­ta­cję od 11 do 15 listo­pa­da i nie prze­gap oso­bi­ste­go spo­tka­nia z naszy­mi eks­per­ta­mi w przy­szłym roku.