BU Power Systems Nyheder

EIMA Digi­tal ind­sigt fra 11. — 15. novem­ber 2020

By 3. september 2020 No Comments

Bolog­na udstil­lin­gen — en af ​​de vig­tig­ste bran­che begi­ven­he­der i ver­den med næsten 2.000 udstil­lings­fir­ma­er og i alt 320.000 besø­gen­de i den sid­ste udga­ve — bli­ver omdan­net til en digi­tal begi­ven­hed fra 11. til 15. novem­ber 2020. Såle­des ska­ber arran­gø­rer­ne en abso­lut innova­tion inden for bran­chens udstil­lings­vin­du­er, der giver udstil­le­re mulig­hed for at få vist deres fir­mapro­fi­ler, pro­dukt­sor­ti­ment og innova­tio­ner online.

Iføl­ge arran­gø­rer­ne er “EIMA Digi­tal Pre­view” ver­dens før­ste land­brugs­ma­ski­ne begi­ven­hed, der afhol­des helt på en digi­tal plat­form og med digi­ta­le teknologier.

Den inter­na­tio­na­le udstil­ling af maski­ner til land­brug og have­ar­bej­de rea­ge­rer såle­des på ekstra­or­di­næ­re omstæn­dig­he­der for­år­sa­get af cor­o­navirus og flyt­ter sin “ana­lo­ge” udstil­lings­be­gi­ven­hed fra novem­ber 2020 til febru­ar 2021.

BU Power Systems, som ver­dens stør­ste udpe­ge­de Per­kins distri­butør, til­slut­ter sig det digi­ta­le for­mat og vil præ­sen­te­re sin påli­de­li­ge og kom­pe­ten­te por­te­føl­je — inklu­si­ve fire Per­kins moto­rer valgt til landbrugsmaskinsektoren.

Se frem til den innova­ti­ve og digi­ta­le for­hånds­vis­ning fra 11. til 15. novem­ber, og gå ikke glip af et per­son­ligt møde med vores eks­per­ter næste år.