BU Power Systems News

EIMA Digi­tal Pre­view ve dnech 11. — 15. lis­to­pa­du 2020

By 3. září 2020 No Comments

Veletrh v Bolo­gni — jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších akcí v oblas­ti prů­mys­lu na svě­tě s téměř 2 000 výsta­vu­jí­cí­mi spo­leč­nost­mi a cel­kem 320 000 návštěv­ní­ky v posled­ním ter­mí­nu — se v obdo­bí od 11. do 15. lis­to­pa­du 2020 pro­mě­ní v digi­tál­ní veletrh. Orga­ni­zá­to­ři tedy vytvá­ře­jí napros­tou ino­va­ci v rám­ci výklad­ních skří­ní toho­to odvět­ví, kte­ré umož­ní vysta­vo­va­te­lům pro­hlí­žet si jejich firem­ní pro­fi­ly, sor­ti­ment pro­duk­tů a ino­va­ce online.

Pod­le orga­ni­zá­to­rů je „EIMA Digi­tal Pre­view“ prv­ní podob­nou akcí v oblas­ti země­děl­ské tech­ni­ky na svě­tě, kte­rá se bude konat výhrad­ně na digi­tál­ní plat­for­mě a s digi­tál­ní­mi technologiemi.

Mezi­ná­rod­ní výsta­va stro­jů pro země­děl­ství a zahrád­kář­ství tak rea­gu­je na výji­meč­né okol­nos­ti způ­so­be­né koro­na­vi­rem a pře­sou­vá svou „ana­lo­go­vou“ podo­bu z lis­to­pa­du 2020 na únor 2021.

BU Power Sys­tems, jako nej­vět­ší svě­to­vý dis­tri­bu­tor spo­leč­nos­ti Per­kins, kte­rý se při­po­jil k digi­tál­ní­mu for­má­tu, před­sta­ví své spo­leh­li­vé a kom­pe­tent­ní port­fo­lio — včet­ně čtyř moto­rů Per­kins vybra­ných pro země­děl­ský stroj­ní sektor.

Těší­me se na ino­va­tiv­ní  digi­tál­ní podo­bu veletr­hu od 11. do 15. lis­to­pa­du a nenech­te si ujít osob­ní setká­ní s naši­mi odbor­ní­ky příští rok.