BU Power Systems News

Moč sode­lo­va­nja: BU Power Systems in Egholm – Park Ran­ger 2150

By 28. junija 2022 No Comments

BU Power Systems ponu­ja pri­la­go­je­ne reši­tve za celo­ten motor. S Per­kins dizel­ski­mi in plin­ski­mi motor­ji ter raz­po­nom moči od 4 do 2000 kW smo par­tner za širo­ko pale­to indu­strij. Motor­ji Per­kins se upo­ra­blja­jo tudi na podro­čju vzdr­že­va­nja par­kov in povr­šin: naša stran­ka Egholm upo­ra­blja dizel­ski motor 403J-11 Per­kins za svoj Park Ran­ger 2150. Več­na­men­ski stroj se upo­ra­blja za vse vrste vzdr­že­va­nja na pro­stem in zato zah­te­va viso­ko sto­pnjo mane­vri­ra­nja . Naš kom­pak­tni motor je zato še pose­bej primeren.

Prav tako zahva­lju­joč veli­ki moči motor­ja izpol­nju­je poseb­ne zah­te­ve upo­ra­be. Pre­tvor­ba iz sto­pnje IIIB v sto­pnjo V in opre­ma z novim hidro­sta­tom sta zna­tno pove­ča­la ener­get­sko učin­ko­vi­tost. Z ena­ko močjo potre­bu­je Park Ran­ger 2150 zdaj pri­bli­žno 600 vrtlja­jev manj in izpol­nju­je naj­strož­ji emi­sij­ski stan­dard za dizel­ske motor­je. Pozi­ti­ven stran­ski uči­nek: zmanj­ša­no šte­vi­lo vrtlja­jev pov­zro­či manj tre­slja­jev in hru­pa ter manj­šo pora­bo goriva.

„Per­kins dizel­ske motor­je upo­ra­blja­mo za naš Park Ran­ger 2150 že več kot 10 let in zelo smo zado­volj­ni s tem sode­lo­va­njem”, pra­vi Lars Peter­sen, vod­ja naba­ve pri Eghol­mu. „Motor se je izka­zal za zelo zane­slji­ve­ga, ki izpol­nju­je pri­ča­ko­va­nja naših strank in zmanj­ša izgu­bo delov­nih ur. Z BU Power Systems ima­mo izku­še­ne­ga par­tner­ja, ki je pri roki za pomoč pri kakr­šnih koli teža­vah v zve­zi z motor­jem in nas je zelo dobro pod­prl pri pre­ho­du na motor Sta­ge V.”

Več infor­ma­cij o izdel­ku naj­de­te tukaj v videu:

YouTube

Z nala­ga­njem vide­o­po­snet­ka se stri­nja­te s pra­vil­ni­kom o zaseb­no­sti druž­be You­Tu­be.
Pre­be­ri­te več

Nala­ga­nje videoposnetka