BU Power Systems wiadomości

Współ­pra­ca Power: BU Power Sys­tems i Egholm – Park Ran­ger 2150

By 28. czerwca 2022 No Comments

BU Power Sys­tems ofe­ru­je nie­stan­dar­do­we roz­wią­za­nia dla całe­go sil­ni­ka. Dzię­ki sil­ni­kom wyso­ko­pręż­nym i gazo­wym Per­kins oraz zakre­so­wi mocy od 4 do 2000 kW jeste­śmy part­ne­rem dla wie­lu gałę­zi prze­my­słu. Sil­ni­ki Per­kins są rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ne w maszy­nach do kon­ser­wa­cji par­ków i tere­nów zie­lo­nych: Nasz klient fir­ma Egholm uży­wa sil­ni­ka wyso­ko­pręż­ne­go 403J-11 Per­kins w swo­im „Park Ran­ger 2150”. Ta wie­lo­funk­cyj­na maszy­na jest uży­wa­na do wszel­kie­go rodza­ju prac kon­ser­wa­cyj­nych na zewnątrz i dla­te­go wyma­ga dużej zwrot­no­ści . Dla­te­go nasz kom­pak­to­wy sil­nik jest szcze­gól­nie dobrze dopa­so­wa­ny do tego typu maszyn.

Ponad­to dzię­ki dużej mocy sil­ni­ka speł­nia spe­cy­ficz­ne wyma­ga­nia apli­ka­cji. Przej­ście z Sta­ge IIIB na Sta­ge V oraz wypo­sa­że­nie w nowy hydro­stat znacz­nie zwięk­szy­ło efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną. Przy tej samej mocy „Park Ran­ger 2150” potrze­bu­je teraz oko­ło 600 obro­tów mniej i speł­nia naj­bar­dziej rygo­ry­stycz­ne nor­my emi­sji dla sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych. Pozy­tyw­ny dodat­ko­wy efekt : mniej­sza licz­ba obro­tów skut­ku­je mniej­szy­mi wibra­cja­mi i hała­sem, a tak­że mniej­szym zuży­ciem paliwa.

„Od ponad 10 lat uży­wa­my sil­ni­ków Die­sla fir­my Per­kins w naszym „Park Ran­ger 2150” i jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni z tej współ­pra­cy”, mówi Lars Peter­sen, kie­row­nik ds. zaku­pów w fir­mie Egholm. „Sil­nik oka­zał się bar­dzo nie­za­wod­ny, co speł­nia ocze­ki­wa­nia naszych klien­tów i mini­ma­li­zu­je stra­ty godzin pra­cy. Dzię­ki BU Power Sys­tems mamy doświad­czo­ne­go part­ne­ra, któ­ry jest zawsze goto­wy, aby pomóc we wszel­kich pro­ble­mach zwią­za­nych z sil­ni­kiem i rów­nież  bar­dzo dobrze wspie­rał nas w przej­ściu na sil­nik Sta­ge V.”

Wię­cej infor­ma­cji o pro­duk­cie znaj­dziesz tutaj w filmie: