BU Power Systems News

Colla­bo­rati­on Power: BU Power Sys­tems a Egholm – Park Ran­ger 2150

By 28. června 2022 No Comments

Spo­leč­nost BU Power Sys­tems nabí­zí řeše­ní na míru pro celý motor. Se vzně­to­vý­mi a ply­no­vý­mi moto­ry Per­kins a výko­no­vým roz­sa­hem od 4 do 2000 kW jsme part­ne­rem pro širo­kou šká­lu prů­mys­lo­vých odvět­ví. Moto­ry Per­kins se pou­ží­va­jí také v oblas­ti údrž­by par­ků a pozem­ků: Náš zákaz­ník Egholm pou­ží­vá vzně­to­vý motor Per­kins 403J-11 pro svůj park Ran­ger 2150. Ten­to mul­ti­funkč­ní stroj se pou­ží­vá pro všech­ny typy ven­kov­ní údrž­by, a pro­to vyža­du­je vyso­kou míru mané­v­ro­va­tel­nos­ti. Náš kom­pakt­ní motor je pro­to obzvláš­tě vhodný.

Také díky vyso­ké­mu výko­nu moto­ru spl­ňu­je spe­ci­fic­ké poža­dav­ky dané apli­ka­ce. Pře­stav­ba ze stup­ně IIIB na stu­peň V a vyba­ve­ní novým hyd­rosta­tem výraz­ně zvý­ši­ly ener­ge­tic­kou účin­nost. Při stej­ném výko­nu nyní potře­bu­je Park Ran­ger 2150 o 600 otá­ček méně a spl­ňu­je nej­přís­něj­ší emis­ní nor­mu pro vzně­to­vé moto­ry. Pozi­tiv­ní ved­lej­ší efekt: Sní­že­ný počet otá­ček má za násle­dek men­ší vib­ra­ce a hluk a také niž­ší spo­tře­bu paliva.

„Die­se­lo­vé moto­ry Per­kins pro náš Park Ran­ger 2150 pou­ží­vá­me již více než 10 let a tato spo­lu­prá­ce nás vel­mi těší”, říká Lars Peter­sen, vedou­cí náku­pu ve spo­leč­nos­ti Egholm. „Motor se uká­zal jako vel­mi spo­leh­li­vý, což spl­ňu­je oče­ká­vá­ní našich zákaz­ní­ků a mini­ma­li­zu­je ztrá­ty pra­cov­ních hodin. Se spo­leč­nos­tí BU Power Sys­tems máme zku­še­né­ho part­ne­ra, kte­rý je po ruce při řeše­ní jakých­ko­li pro­blé­mů týka­jí­cích se moto­ru a vel­mi dob­ře nás pod­po­řil při pře­cho­du na motor Stage V.”

Více infor­ma­cí o pro­duk­tu nalez­ne­te zde ve videu:

YouTube

Uči­ta­va­n­jem videa prihva­ća­te pra­vi­la o pri­vat­nos­ti uslu­ge You­Tu­be.
Saznaj­te više

Uči­taj video