BU Power Systems News

Nova dome­na od 1. juni­ja 2022 | www.bu-perkins.si posta­ne www.bu-power.si

By 27. junija 2022 No Comments

Druž­ba BU Power Systems bo 1. juni­ja 2022 spre­me­ni­la svo­jo dome­no. Prej­šnji dome­ni www.bu-perkins.si pote­če veljav­nost, nado­me­sti pa jo dome­na www.bu-power.si. Spre­mem­ba vpli­va tudi na sple­tna mesta vseh držav in na e‑poštne naslo­ve zapo­sle­nih, na pri­mer naš splo­šni e‑poštni naslov bo v pri­ho­dnje [email protected]