BU Power Systems News

10 let BU Power Systems v Sloveniji

By 19. aprila 2022 No Comments

Letos pra­znu­je­mo 10. oble­tni­co BU Power Systems Slo­ve­ni­ja kot poo­bla­šče­ne­ga dis­tri­bu­ter­ja pod­je­tja Per­kins. S sede­žem v Kra­nju je BU Power Systems Slo­ve­ni­ja odgo­vor­na za pro­da­jo in popro­daj­ne sto­ri­tve Per­kins dizel­skih, plin­skih in ladij­skih motor­jev v Slo­ve­ni­ji, Bosni in Her­ce­go­vi­ni in Srbi­ji. Kot dis­tri­bu­ter pod­je­tja Per­kins s cer­ti­fi­ka­tom sto­pnje 3 zago­ta­vlja svo­jim stran­kam zane­slji­vo viso­ko­ka­ko­vo­stno storitev.

“Pono­sen sem na razvoj BU Power Systems v Slo­ve­ni­ji. V zadnjem dese­tle­tju smo uspe­li zgra­di­ti moč­ne in zau­plji­ve odno­se s stran­ka­mi. Ne gle­de na to, ali gre za pro­daj­ni ser­vis, pro­da­jo rezerv­nih delov ali indi­vi­du­al­ne sto­ri­tve, je zado­volj­stvo naših strank naša glav­na pred­no­stna nalo­ga.” pra­vi Miro Mikič, gene­ral­ni direk­tor BU Power Systems Slo­ve­ni­ja. Tudi Franz Focks, izvr­šni direk­tor BU Power Gro­up, je vesel razvo­ja v zadnjih 10 letih. »Vese­li­mo se pri­ho­dno­sti. Čestit­ke vsem zapo­sle­nim v BU Power Systems Slo­ve­ni­ja in hva­la za zelo dobro sodelovanje.”