BU Power Systems News

10 godi­na BU Power Sys­tems u Sloveniji

By 19. April 2022 No Comments

Ove godi­ne sla­vi­mo 10. obljet­ni­cu BU Power Sys­tems Slo­ve­ni­ja kao ime­no­va­nog dis­tri­bu­te­ra Per­kin­sa. Sa sje­di­štem u Kra­nju BU Power Sys­tems Slo­ve­ni­ja je odgo­vo­ran za pro­da­ju i pos­t­pro­daj­nu uslu­gu Per­kins dizel, plin­skih i brod­skih moto­ra u Slo­ve­ni­ji, Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni i Srbi­ji. Kao cer­ti­fi­ci­ra­ni dis­tri­bu­ter Per­kin­sa razi­ne 3, tvrt­ka svo­jim kup­ci­ma pru­ža pouz­da­nu uslu­gu viso­ke kvalitete.

“Pono­san sam na razvoj BU Power Sys­tems u Slo­ve­ni­ji. Tije­kom pos­ljed­njeg deset­lje­ća uspje­li smo izgra­di­ti jake i pouz­da­ne odno­se s kup­ci­ma. Bez obzi­ra radi li se o pro­daj­nom ser­vi­su, ser­vi­su rezerv­nih dije­lo­va ili indi­vi­du­al­nim uslu­ga­ma, zado­volj­stvo naših kupa­ca naš je glav­ni pri­ori­tet.” kaže Miro Mikič, gene­ral­ni direk­tor BU Power Sys­tems Slo­ve­ni­ja. Tako­đer, Franz Foc­ks, izvr­š­ni direk­tor BU Power Gro­upa, zado­vo­ljan je razvo­jem u pos­ljed­njih 10 godi­na. “Radu­je­mo se buduć­nos­ti. Čes­ti­ta­mo svim zapos­le­ni­ci­ma BU Power Sys­tems Slo­ve­ni­ja i zahva­lju­je­mo na vrlo dobroj suradnji.”