BU Power Systems News

10 let BU Power Systems na Hrvaškem

By 19. aprila 2022 No Comments

Letos na Hrva­škem pra­znu­je­mo 10. oble­tni­co delo­va­nja. Leta 2012 je BU Power Systems Cro­a­tia postal eksklu­ziv­ni dis­tri­bu­ter Per­kins za Hrva­ško, Koso­vo, Sever­no Make­do­ni­jo, Alba­ni­jo in Črno goro. Pod­je­tje s sede­ža na Viško­vem zago­ta­vlja celo­ten por­t­felj Per­kins ponud­be – ki sega od pro­da­je pre­ko ser­vi­sa rezerv­nih delov do posa­me­znih sto­ri­tev. Ker je BU Power Systems Hrva­ška cer­ti­fi­ci­ran dis­tri­bu­ter Per­kins sto­pnje 3, se lah­ko vse nje­go­ve stran­ke zane­se­jo na viso­ko­ka­ko­vo­stne storitve.

»Pono­sno gle­dam nazaj na zadnjih 10 let,« pra­vi Đani Jer­kov, gene­ral­ni direk­tor BU Power Systems Hrva­ška. »Sku­paj smo rasli in uspe­li smo zgra­di­ti moč­no mre­žo strank, doba­vi­te­ljev in poslov­nih par­tner­jev. Rad bi se zahva­lil vsem svo­jim kole­gom za pod­po­ro.” “Po uspe­šnem razvo­ju v zadnjem dese­tle­tju se vese­li­mo pri­ho­dno­sti.” pra­vi Franz Focks, izvr­šni direk­tor BU Power Gro­up. “Naj­lep­ša hva­la vsem zapo­sle­nim v BU Power Systems Hrva­ška za dobro in zau­plji­vo sode­lo­va­nje ter čestit­ke ob tej obletnici.”