Per­kins ori­gi­nal­ni filteri

Ori­gi­nal­na kva­li­te­ta, bez kompromisa

Zah­tje­vi na fil­ter­skim sus­ta­vi­ma moder­nih moto­ra s unu­tar­njim sago­ri­je­va­njem stal­no se pove­ća­va­ju. Više sna­ge moto­ra, veći pri­tis­ci i više tem­pe­ra­tu­re. Kao rezul­tat toga pos­ti­že­mo manje tro­še­nja, manju potroš­nju gori­va i bolje emi­sij­ske vri­jed­nos­ti. I ovdje se tako­đer Per­kins usre­do­to­ču­je na kva­li­te­tu i per­for­man­se fil­te­ra koji vam nudi pra­vi sus­tav pro­izve-den kako bi zado­vo­ljio zah­tje­ve vašeg Per­kins motora.

Fil­te­ri ulja

Naj­su­vre­me­ni­ja teh­no­lo­gi­ja, upo­ra­ba naj­k­va­li­tet­ni­jih mate­ri­ja­la, nepo­vrat­nih ven­ti­la i ven­ti­la za sma­nje­nje tla­ka, brtve­nih prste­no­va, lje­pi­la i sred­sta­va za fil­tri­ra­nje jam­če opti­ma­lan pro­tok ulja i šti­te vaš motor u sva­koj rad­noj sre­di­ni i time sprje­ča­va­ju tro­še­nje ili ošte­će­nje motora.

Fil­te­ri goriva

U pro­izvod­nji Per­kins ori­gi­nal­nih fil­te­ra za gori­vo koris­te se samo naj­k­va­li­tet­ni­ji mate­ri­ja­li i time šti­te, pri­mje­ri­ce, sus­tav viso­ko­tlač­nog ubriz­ga­va­nja od ošte­će­nja uzro­ko­va­nih nečis­to­ćom u com­mon-rail sus­ta­vi­ma goriva.

Fil­te­ri zraka

Pra­vi Per­kins fil­ter zra­ka zaus­tav­lja 99,99 % čes­ti­ca, sprje­ča­va­ju­ći ošte­će­nje ven­ti­la, prste­no­va i tur­bo­pu­nja­ča, a isto­dob­no pove­ća­va­ju­ći mak­si­mal­ni pro­tok zraka.

Vaše pred­nos­ti kori­šte­nja Per­kins ori­gi­nal­nih filtera
  • Fil­tri­ra­nje čes­ti­ca prljav­šti­ne od samo 2 mikro­na = 0,002 mm
  • Učin­ko­vi­tost do 98.7 %
  • Per­kins fil­te­ri pos­ti­žu naj­bo­lje rezul­ta­te u uspo­red­nim ispi­ti­va­nji­ma kapa­ci­te­ta u odno­su na ulj­ne, dizel i zrač­ne filtere
  • Aktiv­na podr­ška zašti­ti okoliša
  • Niski ope­ra­tiv­ni tro­ško­vi i tro­ško­vi održavanja

Kao vaš eks­klu­ziv­ni dis­tri­bu­ter Per­kins pro­izvo­da, nudi­mo vam ove pogod­nos­ti po povolj­nim cije­na­ma. Ako ima­te bilo kak­vih pita­nja, može­te nas kon­tak­ti­ra­ti u bilo kojem tre­nut­ku putem našeg tele­fo­na +385 (0) 51 545701. Poseb­na ponu­da dos­tup­na je do 30. ruj­na 2019. godine.