Per­kins Ori­gi­nal Filtre

Ori­gi­nal kva­li­tet, ingen kompromis

Kra­ve­ne til fil­ter­sy­ste­mer på moder­ne for­bræn­dings­mo­to­rer sti­ger støt. Mere motor­kraft, høje­re tryk og tem­pe­ra­tu­rer. Som føl­ge her­af opnår vi min­dre slid, lave­re brænd­stof­for­brug og min­dre foru­re­nings­vær­di­er. Også her foku­se­rer Per­kins på kva­li­tet og fil­te­ry­del­se, der giver dig det rig­ti­ge fil­ter­sy­stem, der er frem­stil­let til at opfyl-de kra­ve­ne i din Per­kins motor.

Olie­fil­tre

Sta­te of the Art tek­no­lo­gi, bru­gen af mate­ri­a­ler af høje­ste kva­li­tet, til­ba­ge­løbs­stop og over­tryks­ven­ti­ler, tæt­nings­rin­ge, klæ­be­mid­ler og fil­ter­me­di­er sik­rer et opti­mal olie flow og beskyt­ter din motor mod lavt olie­tryk i enhver drifts­an­ven­del­se og der­med for­hin­drer slid eller motorskade.

Brænd­stof­fil­tre

Kun mate­ri­a­ler af høje­ste kva­li­tet anven­des til frem­stil­ling af Per­kins ori­gi­na­le brænd­stof fil­tre og beskyt­ter f.eks. høj­tryks brænd­stof­sy­ste­met mod ska­der for­år­sa­get af snavs og par­tik­ler i com­mon-rail brændstofsystemer.

Luft­fil­tre

Et ori­gi­nalt Per­kins luft­fil­ter stop­per 99,99% af par­tik­ler­ne, hvil­ket for­hin­drer ska­der på ven­ti­ler, rin­ge og tur­bo­la­de­re, sam­ti­dig med at den mak­si­ma­le luft­strøm maksimeres.

Dine for­de­le når du bru­ger ori­gi­na­le Per­kins filtre
  • Fil­tre­rings­ev­nen af snavs­par­tik­ler er på kun 2 mikro­me­ter = 0,002 mm
  • Effek­ti­vi­tet på op til 98,7%
  • Per­kins fil­tre opnår de bed­ste resul­ta­ter i sam­men­lig­ning­s­tests af olie, die­sel og luft filterkapacitet
  • Aktiv sup­port til miljøbeskyttelse
  • Lave ved­li­ge­hol­del­ses- og driftsomkostninger

Som din eks­klu­si­ve dan­ske Per­kins distri­butør til­by­der vi dig den­ne ori­gi­na­le kva­li­tet til rime­li­ge priser.Har du spørgs­mål, kan du når som helst kon­tak­te os via vores ser­vi­ce­te­le­fon 65 560 560. Spe­ci­al­til­bud til 30. sep­tem­ber 2019.