Ory­gi­nal­ne fil­try Perkins

Jakość bez kompromisów

Wyma­ga­nia doty­czą­ce ukła­dów fil­tru­ją­cych nowo­cze­snych sil­ni­ków spa­li­no­wych sta­le rosną. Więk­sza moc sil­ni­ka, wyż­sze ciśnie­nia i tem­pe­ra­tu­ry. W rezul­ta­cie uzy­sku­je­my mniej­sze zuży­cie, niż­sze zuży­cie pali­wa i lep­sze war­to­ści emi­sji. Tutaj tak­że Per­kins kon­cen­tru­je się na jako­ści i wydaj­no­ści fil­tra, ofe­ru­jąc odpo­wied­ni sys­tem fil­trów, któ­ry został wypro­du­ko­wa­ny, aby speł­nić wyma­ga­nia two­je­go sil­ni­ka Perkins.

Fil­try Oleju

Naj­no­wo­cze­śniej­sza tech­no­lo­gia, zasto­so­wa­nie naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów, zawo­ry zwrot­ne i upu­sto­we, pier­ście­nie uszczel­nia­ją­ce, kle­je i media fil­tra­cyj­ne gwa­ran­tu­ją opty­mal­ny prze­pływ ole­ju i chro­nią sil­nik przed niską zawar­to­ścią ole­ju w każ­dej apli­ka­cji użyt­ko­wej, a tym samym zapo­bie­ga­ją zuży­ciu lub uszko­dze­niu silnika.

Fil­try paliwa

Do pro­duk­cji ory­gi­nal­nych fil­trów pali­wo­wych Per­kins wyko­rzy­sty­wa­ne są wyłącz­nie mate­ria­ły naj­wyż­szej jako­ści, a tym samym chro­nią np. Układ wtry­sko­wy pod wyso­kim ciśnie­niem przed uszko­dze­nia­mi spo­wo­do­wa­ny­mi cząst­ka­mi zanie­czysz­czeń w ukła­dach pali­wo­wych common-rail.

Fil­try powietrza

Ory­gi­nal­ny filtr powie­trza Per­kins zatrzy­mu­je 99,99% czą­ste­czek, zapo­bie­ga­jąc uszko­dze­niom zawo­rów, pier­ście­ni i tur­bo­sprę­ża­rek, jed­no­cze­śnie mak­sy­ma­li­zu­jąc swo­bod­ny prze­pływ powietrza.

Two­je korzy­ści z uży­ciem ory­gi­nal­nych fil­trów Perkins
  • Wydaj­ność fil­tra czą­stek bru­du wyno­si tyl­ko 2 mikro­ny = 0.002 mm
  • Wydaj­ność nawet do 98.7%
  • Fil­try Per­kins osią­ga­ją naj­lep­sze wyni­ki w testach porów­naw­czych wydaj­no­ści fil­trów w odnie­sie­niu do fil­trów ole­ju, ole­ju napę­do­we­go i powietrza
  • Aktyw­ne wspar­cie ochro­ny środowiska
  • Niskie kosz­ty eksploatacji

Jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor fir­my Per­kins ofe­ru­je­my ory­gi­nal­ną jakość po uczci­wych cenach.
Jeśli masz jakie­kol­wiek pyta­nia, możesz skon­tak­to­wać się z nami w dowol­nym momencie:

Ofer­ta spe­cjal­na dostęp­na do 30 wrze­sień 2019 r.