Jeste li znali da …

… je tlak kom­pre­si­je cilin­dra u Per­kins moto­ru oko 30–35 bara?

By 7. September 2020 No Comments

To pri­bliž­no odgo­va­ra tla­ku na 300 m dubi­ne. Dak­le, već se nala­zi­mo u podru­čju mora gdje nema svje­tla — tako­zva­nom dubo­kom moru. Svi Per­kins moto­ri su viso­kok­va­li­tet­nog dizaj­na i zahva­lju­ju­ći opsež­nim tes­ti­ra­nji­ma tako­đer se izvr­s­no pona­ša­ju u poseb­nim uvje­ti­ma. Ovaj pri­mjer poka­zu­je koli­ko je moćan Per­kins motor.

Među­tim, zbog kva­ra možda će vaš motor tre­ba­ti zami­je­ni­ti. Pone­kad je popra­vak eko­nom­ski neis­pla­ti­vi ili vre­men­ski fak­tor, koji je danas sve važ­ni­ji, ne dopu­šta popra­vak. Kako bismo našim kup­ci­ma ponu­di­li brzo rje­še­nje u tak­vim slu­ča­je­vi­ma, garan­ti­ra­mo stal­nu dos­tup­nost od pre­ko 200 raz­li­či­tih vari­jan­ti Per­kins motora.

Pro­du­ži­te život vašeg stro­ja tvor­nič­ki obnov­lje­nim Per­kins motorom

Već duži niz godi­na BU Power Sys­tems i Per­kins pru­ža­ju uslu­ge obno­ve moto­ra radi pro­du­ža­va­nja vije­ka tra­ja­nja vašeg stro­ja i osi­gu­ra­va­nja boljeg povra­ta ula­ga­nja. Kako bismo ispu­ni­li vaše tre­nut­ne potre­be, revi­di­ra­li smo i pro­ši­ri­li naš asor­ti­man uslu­ga. U ponu­di je do sada naj­op­sež­ni­ji asor­ti­man obnov­lje­nih Per­kins zamjen­skih moto­ra i dos­tup­ni su još brže. Našim kup­ci­ma nudi­mo cje­lo­vit asor­ti­man rje­še­nja – od cje­lo­vi­tih zamje­na do poje­di­nač­nih komponenti:

Nova cje­lo­vi­ta zamje­na (kom­ple­tan motor)

BU Power Sys­tems nudi tvor­nič­ki obnov­lje­ne moto­re (s jam­s­tvom od naj­ma­nje 12 mje­se­ci), tako­đer kao cje­lo­vi­to rje­še­nje za oda­bra­ne mode­le. Ova cje­lo­vi­ta rje­še­nja poma­žu vam da ispu­ni­te stan­dar­de o emi­si­ji štet­nih pli­no­va, sma­nji­te vri­je­me zas­to­ja i sma­nji­te tro­ško­ve rada.

Long engi­ne seri­je 100 / 400

Kao ispla­ti­va alter­na­ti­va kom­plet­nom tvor­nič­ki obnov­lje­nom moto­ru, naši Long engi­ne moto­ri izgra­đe­ni su tako da kli­jen­ti­ma nude flek­si­bil­nost i dodat­nu vri­jed­nost. Oprem­lje­ni su novim sus­ta­vom ubriz­ga­va­nja (pum­pa za ubriz­ga­va­nje i mlaz­ni­ce za ubriz­ga­va­nje) i, ako je potreb­no, tur­bo punja­čem. Jed­nos­tav­no sas­ta­vi­te demon­ti­ra­ne dodat­ke na motor motor kako bis­te vra­ti­li tvor­nič­ke per­for­man­se moto­ra. Tako­đer ima­te koris­ti i od cje­lo­vi­tih garan­ci­ja i pošti­va­nja emi­sij­skih standarda.

Short / long blo­ko­vi i obnov­lje­ni short / long blokovi

Naši short / long blo­ko­vi su ispla­ti­va opci­ja poprav­ka s mini­mal­nim stan­ka­ma u radu brzo i pouz­da­no rje­še­nje u slu­ča­ju većih ošte­će­nja Per­kins moto­ra. Naši obnov­lje­ni short / long blo­ko­vi pro­izvo­de se po istim spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma kao i novi pro­izvo­di i ima­ju istu zajam­če­nu kva­li­te­tu i jam­s­tvo – ali s uma­nje­nim troškovima.
Zamje­nom pos­to­je­će jez­gre moto­ra, naši (obnov­lje­ni) short / long blo­ko­vi mogu ponu­di­ti još veću vrijednost.

BU Power Sys­tems – struč­nja­ci za obnov­lje­ne i zamjen­ske motore

BU Power Sys­tems može vam ponu­di­ti i moto­re koji više nisu u pro­izvod­nji ili moto­re dru­gih pro­izvo­đa­ča. Pra­ti­mo pro­vje­re­ne pro­ce­se koji­ma se osi­gu­ra­va da sva­ki zamjen­ski motor – bilo novi ili obnov­lje­ni – ispu­nja­va odgo­va­ra­ju­će zah­ti­je­va­ne stan­dar­de o emi­si­ji. Kva­li­te­ta nam je uvi­jek pri­ori­tet, zbog čega koris­ti­mo naj­no­vi­je teh­no­lo­gi­je za popra­vak moto­ra. To nam omo­gu­ća­va da osi­gu­ra­mo da zamjen­ski motor udo­vo­lja­va ori­gi­nal­noj OEM spe­ci­fi­ka­ci­ji i ima stan­dard kva­li­te­te kao novi pro­izvod. To ne samo da jam­či potreb­ne per­for­man­se i pouz­da­nost moto­ra, već šte­di ener­gi­ju i resur­se i dopri­no­si eko­lo­ški pri­hvat­lji­vi­jem i ispla­ti­vi­jem radu.

Zašto koris­ti­ti zamjen­ski motor iz BU Power Systems?
  • Jed­na­ke per­for­man­se ali u dje­li­ću tro­ško­va novog stro­ja (oda­be­re­te li tvor­nič­ki obnov­ljen motor ili novu investiciju)
  • Opti­mal­na uslu­ga i veli­ka dostupnost
  • Viso­ka kva­li­te­ta (poseb­ni pos­tup­ci ispi­ti­va­nja i stan­dar­di kva­li­te­te, tes­to­vi uči­nje­ni na našem ispit­nom sto­lu moto­ra i BU Power Sys­tems putov­ni­ca motora)
  • Eks­klu­ziv­no kori­šte­nje ori­gi­nal­nih Per­kins rezerv­nih dije­lo­va za popravke
  • Mogu­ći su raz­li­či­ti „doda­ci“: flek­si­bil­na ugrad­nja ili moguć­nost ispo­ru­ke ori­gi­nal­nih Per­kins dije­lo­va moto­ra (star­ter, alter­na­tor itd.)
  • Jed­nos­tav­na ins­ta­la­ci­ja (mogu­će i od stra­ne BU Power Sys­tems ser­vis­nih tehničara)
  • Bolje uprav­lja­nje život­nim cik­lu­som strojeva
  • Skra­će­no vri­je­me van funkcije
  • Eko­lo­ški pri­hvat­lji­vi­je rješenje
  • 12 mje­se­ci jamstva

Kao vaš eks­klu­ziv­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems nudi ori­gi­nal­nu kva­li­te­tu po povolj­nim cije­na­ma. Ako ima­te bilo kak­vih pita­nja o pro­gra­mu Per­kins tvor­nič­ki obnov­lje­nih stro­je­va, nazo­vi­te naš tele­fon +385 (0) 51 545701.