Věděli jste, že ...?

… kom­pres­ní tlak vál­ce v moto­ru Per­kins je asi 30–35 barů?

By 4. září 2020 No Comments

To odpo­ví­dá při­bliž­ně tla­ku v hloub­ce 300 m. Tak­že jsme již v oblas­ti moře bez den­ní­ho svět­la  — tak­zva­ném hlu­bo­kém moři. Všech­ny moto­ry Per­kins jsou vyso­ce kva­lit­ní kon­struk­ce a díky roz­sáh­lé­mu tes­to­vá­ní také dob­ře fun­gu­jí za nároč­ných pod­mí­nek. Ten­to pří­klad uka­zu­je, jak sil­ný je motor Perkins.

Kvů­li záva­dě však může být nut­né vymě­nit motor. Někdy moto­ry nejsou eko­no­mic­ky opra­vi­tel­né, pří­pad­ně fak­tor času, kte­rý dnes nabý­vá na důle­ži­tos­ti, neu­mož­ňu­je opra­vu. Abychom v tako­vých pří­pa­dech moh­li našim zákaz­ní­kům nabíd­nout rych­lé řeše­ní, garan­tu­je­me stá­lou dostup­nost více než 200 růz­ných vari­ant výměn­ných moto­rů Perkins.

Pro­dluž­te život­nost vaše­ho stro­je s náhrad­ním moto­rem Perkins

BU Power Sys­tems a Per­kins již řadu let posky­tu­jí zakáz­ko­vé opra­vy moto­rů, kte­ré pro­dlu­žu­jí život­nost vaše­ho stro­je a posky­tu­jí lep­ší návrat­nost vašich inves­tic. Abychom vyho­vě­li vašim sou­čas­ným poža­dav­kům, upra­vi­li jsme a roz­ší­ři­li naši nabíd­ku slu­žeb. Nyní nabí­zí­me nej­kom­plex­něj­ší řadu repa­so­va­ných výměn­ných moto­rů Per­kins v obo­ru. Ty jsou k dis­po­zi­ci nyní ješ­tě rych­le­ji. Našim zákaz­ní­kům nabí­zí­me kom­plex­ní šká­lu řeše­ní – od kom­plet­ních náhrad po jed­not­li­vé komponenty:

Nová kom­plet­ní výmě­na (kom­plet­ní motor)

BU Power Sys­tems nabí­zí nové náhrad­ní moto­ry (se záru­kou mini­mál­ně 12 měsí­ců), také jako kom­plet­ní řeše­ní pro vybra­né mode­ly. Tato kom­plet­ní řeše­ní vám pomo­hou spl­nit emis­ní nor­my, mini­ma­li­zo­vat pro­sto­je a sní­žit pro­voz­ní náklady.

Long engi­nes řady 100 / 400

Jako nákla­do­vě efek­tiv­ní alter­na­ti­va kom­plet­ní­ho náhrad­ní­ho moto­ru jsou naše long engi­nes kon­stru­o­vá­ny tak, aby zákaz­ní­kům posky­to­va­ly fle­xi­bi­li­tu a při­da­nou hod­no­tu. Long engi­nes jsou vyba­ve­ny novým vstři­ko­va­cím sys­té­mem (vstři­ko­va­cí čer­pa­dlo a vstři­ko­va­cí trys­ky) a v pří­pa­dě potře­by i tur­bod­mycha­dlem. Jed­no­du­še sesta­ví­te demon­to­va­né doplň­ky k tomu­to moto­ru a obno­ví­te výkon moto­ru nasta­ve­ný z výro­by. Může­te také vyu­žít plných záruk a sou­la­du s emis­ní­mi normami.

Polo­mo­to­ry / long blocks a opra­ve­né polo­mo­to­ry / long blocks

Naše polo­mo­to­ry / long blocks jsou nákla­do­vě efek­tiv­ní mož­nos­tí opra­vy s mini­mál­ní­mi pro­sto­ji a nabí­ze­jí rych­lé a spo­leh­li­vé řeše­ní v pří­pa­dě váž­né­ho poško­ze­ní moto­ru Per­kins. Naše opra­ve­né polomotory/long block jsou vyrá­bě­ny pod­le stej­ných spe­ci­fi­ka­cí jako nové výrob­ky a mají stej­nou zaru­če­nou kva­li­tu a záru­ku – ale za zlo­mek ceny. Výmě­nou stá­va­jí­cí­ho jádra moto­ru mohou naše (repa­so­va­né) polomotory/long block nabíd­nout ješ­tě vět­ší hodnotu.

BU Power Sys­tems – odbor­ní­ci na repa­so­va­né a náhrad­ní motory

BU Power Sys­tems je dokon­ce scho­pen vás pod­po­řit typy moto­rů, kte­ré se již nevy­rá­bě­jí, nebo moto­ry jiných zna­ček. Pro­vě­ři­li jsme postu­py, abychom zajis­ti­li, že kaž­dý náhrad­ní motor – ať nový nebo repa­so­va­ný – spl­ňu­je pří­sluš­né poža­do­va­né emis­ní nor­my. Kva­li­ta je pro nás vždy pri­o­ri­tou, a pro­to pou­ží­vá­me nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie pro opra­vy moto­rů. To nám umož­ňu­je zajis­tit, aby náhrad­ní motor vyho­vo­val jeho původ­ní spe­ci­fi­ka­ci OEM a měl kva­li­ta­tiv­ní stan­dard nové­ho pro­duk­tu. To nejen zaru­ču­je výkon moto­ru a spo­leh­li­vost, kte­rou potře­bu­je­te, ale také šet­ří ener­gii a zdro­je a při­spí­vá k
eko­lo­gič­těj­ší­mu a nákla­do­vě efek­tiv­něj­ší­mu provozu.

Proč pou­ží­vat náhrad­ní motor od BU Power Systems?
 • srov­na­tel­ný výkon za zlo­mek ceny nové­ho stro­je (vyber­te náhrad­ní motor nebo novou investici)
 • opti­mál­ní ser­vis a vyso­ká dostupnost
 • vyso­ká kva­li­ta (spe­ci­ál­ní zku­šeb­ní postu­py a stan­dar­dy kva­li­ty, zku­šeb­ní jízdy na zku­šeb­ním sta­no­viš­ti moto­ru a
 • ces­tov­ní pas moto­ru BU Power Systems)
 • výhrad­ní pou­ži­tí ori­gi­nál­ních náhrad­ních dílů Per­kins pro veš­ke­ré opravy
 • mož­né růz­né „doplň­ky“: fle­xi­bil­ní mon­táž nebo zajiš­tě­ní ori­gi­nál­ních sou­čás­tí moto­ru Per­kins (star­tér, alter­ná­tor atd.)
 • jed­no­du­chá insta­la­ce (pro­ve­de­ní mož­né ser­vis­ní­mi tech­ni­ky BU Power Systems)
 • lep­ší říze­ní život­ní­ho cyk­lu stroje
 • sní­že­ní pro­sto­jů stroje
 • eko­lo­gič­těj­ší řešení
 • záru­ka 12 měsíců

Jako váš výhrad­ní dis­tri­bu­tor Per­kins nabí­zí BU Power Sys­tems ori­gi­nál­ní kva­li­tu za rozum­né ceny. Pokud máte něja­ké  dota­zy týka­jí­cí se pro­gra­mu Per­kins Exchan­ge, zavo­lej­te pro­sím na náš ser­vis­ní tele­fon +420 724 361 661.