BU Power Systems News

BU Power Sys­tems na saj­mu Key Ener­gy 2017

By 1. November 2017 No Comments

U sklo­pu ovo­go­diš­njeg saj­ma Key Ener­gy, BU Power Sys­tems uvo­di novu Per­kins seri­ju 4006. Kao vrhu­nac, bit će pri­ka­zan novi Per­kins 4006-E23 TRS4 plin­ski motor. Novi Per­kins moto­ri seri­je 4000 ima­ju izvr­s­nu učin­ko­vi­tost i podi­žu teh­no­lo­gi­ju plin­skih moto­ra na naj­vi­šu razi­nu. Osim toga, zain­te­re­si­ra­ne će stran­ke na našem štan­du pro­na­ći više infor­ma­ci­ja o Per­kin­su, BU Power Systems‑u te našim pro­izvo­di­ma i uslu­ga­ma. Key Ener­gy kao među­na­rod­ni sajam ener­gi­je, odr­ži­ve pokret­lji­vos­ti i kli­mat­skih pro­mje­na fokus je ras­tu­ćeg inte­re­sa indus­trij­skih i trgo­vač­kih enti­te­ta u obnov­lji­voj ener­gi­jii, ušte­di ener­gi­je i ener­get­skoj učin­ko­vi­tos­ti, odr­ži­voj mobil­nos­ti i trži­štu vodi­ko­vog ener­get­skog sek­to­ra, te odgo­va­ra na nji­ho­vu potre­bu pos­tav­lja­nja pita­nja i razu­mi­je­va­nja kako bi se osi­gu­ra­lo budu­će sma­nje­nje emi­si­je C02. 11. izda­nje saj­ma Key Ener­gy odr­ža­vat će se 4 dana od utor­ka, 07. stu­de­no­ga 2017., do pet­ka 10. ruj­na 2017. u Rimi­ni­ju. Posje­ti­te nas u dvo­ra­ni D 5, štand 28.