BU Power Systems na Key Ener­gy 2017

By 1. novembra 2017 No Comments

BU Power Systems na leto­šnjem dogod­ku Key Ener­gy pred­sta­vlja Per­kin­so­vo novo seri­jo 4006. Za vrhu­nec bo na stoj­ni­ci pred­sta­vljen novi plin­ski motor Per­kins 4006-E23 TRS4. Novi Per­kin­so­vi motor­ji seri­je 4000 ima­jo odlič­no zmo­glji­vost in obe­ta­jo­čo teh­no­lo­gi­jo plin­skih motor­jev na naj­viš­ji rav­ni. Inte­re­sen­ti lah­ko naj­de­jo več infor­ma­cij o pro­i­zva­jal­cu Per­kins, dis­tri­bu­ter­ju BU Power Systems in naših pro­i­zvo­dih na naši stoj­ni­ci. V ozad­ju med­na­ro­dne raz­sta­ve s podro­čja ener­gi­je, traj­no­stne mobil­no­sti in kli­mat­skih spre­memb Key Ener­gy je nara­šča­jo­če zani­ma­nje indu­strij­skih in komer­ci­al­nih ude­le­žen­cev za obno­vlji­vo ener­gi­jo, var­če­va­nje z ener­gi­jo in ener­gij­sko učin­ko­vi­tost, traj­no­stno mobil­nost in trg za ener­gi­jo iz vodi­ka ter tudi potre­ba po prev­pra­še­va­nju in poglo­bi­tvi v pri­ho­dnje zmanj­ša­nje emi­sij CO2. Enaj­sti Key Ener­gy v Rimi­ni­ju bo tra­jal šti­ri dni, od tor­ka, 7. novem­bra, od pet­ka, 10. novem­bra 2017. Obi­šči­te nas v hali D5, stoj­ni­ca 28.