BU Power Sys­tems na Key Ener­gy 2017

By 1. listopada 2017 No Comments

W ramach tego­rocz­nej Key Ener­gy, BU Power Sys­tems wpro­wa­dza nową serię 4006 Perkinsa.

Naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem będzie poka­za­nie nowe­go sil­ni­ka gazo­we­go Per­kins 4006-E23 TRS4 na sto­isku. Nowe sil­ni­ki Per­kins z serii 4000 mają dosko­na­łą wydaj­ność i obie­cu­ją tech­no­lo­gię sil­ni­ków gazo­wych na naj­wyż­szym pozio­mie. Ponad­to zain­te­re­so­wa­ne stro­ny znaj­dą wię­cej infor­ma­cji na temat Per­kins, BU Power Sys­tems oraz naszych pro­duk­tów i usług na naszym sto­isku. Tło Key Ener­gy jako mię­dzy­na­ro­do­wej wysta­wy poświę­co­nej ener­gii, zrów­no­wa­żo­nej mobil­no­ści i zmia­nom kli­ma­tu to rosną­ce zain­te­re­so­wa­nie człon­ków bran­ży prze­my­sło­wej i komer­cyj­nej w zakre­sie ener­gii odna­wial­nej, oszczęd­no­ści ener­gii i efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej, zrów­no­wa­żo­nej mobil­no­ści i ryn­ku ener­gii wodo­ro­wej oraz potrze­ba zada­wa­nia pytań i pogłę­bia­nia w celu zapew­nie­nia przy­szłej reduk­cji emi­sji CO2. 11. edy­cja Key Ener­gy odbę­dzie się w 4 dni od wtor­ku, 7 listo­pa­da 2017 r., Do piąt­ku, 10 listo­pa­da 2017 r. W Rimi­ni. Odwiedź nas w hali D 5, sto­isko 28.