BU Power Systems News

90 godi­na Perkinsa

By 2. August 2022 No Comments

Ove godi­ne Per­kins sla­vi 90 godi­na pos­to­ja­nja. S povi­ješ­ću koja se pro­te­že toli­ko godi­na una­trag, Per­kins je jedan od vode­ćih svjet­skih pro­izvo­đa­ča dizel i plin­skih moto­ra. Ino­va­tiv­na i pouz­da­na ener­get­ska rje­še­nja spe­ci­ja­li­zi­ra­na su za širok ras­pon pri­mje­na i mogu se naći u svim život­nim trenucima.

S više od 5.000 raz­li­či­tih pri­mje­na, Per­kins moto­ri napa­ja­ju stro­je­ve za izgrad­nju ces­ta i domo­va te u poljo­pri­vre­di i koris­te se za sta­nje pri­prav­nos­ti i glav­nu pro­izvod­nju ener­gi­je. Nji­ho­vi indus­trij­ski moto­ri pokre­ću naj­slo­že­ni­je pri­mje­ne. Zahva­lju­ju­ći glo­bal­noj mre­ži pro­izvod­nih pogo­na koji sli­je­de iste zah­tjev­ne pro­ce­se i stan­dar­de kva­li­te­te na sva­koj loka­ci­ji, Per­kins već 90 godi­na napa­ja generacije.

Kao ovla­šte­ni Per­kins dis­tri­bu­ter, BU Power Sys­tems sura­đu­je s Per­kin­som više od 30 godi­na kako bi pro­na­šao pra­vo rje­še­nje za sva­ku pri­mje­nu. U ovim deset­lje­ći­ma inten­ziv­ne surad­nje naras­lo je snaž­no part­ner­stvo koje je naša osno­va i omo­gu­ću­je nam da našim kup­ci­ma uvi­jek ponu­di­mo naj­bo­lje rje­še­nje i pru­ži­mo im viso­kok­va­li­tet­ne uslu­ge za nji­hov Per­kins motor.

“Cije­ni­mo rad s Per­kin­som više od 30 godi­na. I želje­li bismo vam čes­ti­ta­ti 90 godi­na pos­to­ja­nja”, kaže Franz Foc­ks, pred­sjed­nik Upra­ve BU Power Gru­pe. “Danas dije­li­mo tri deset­lje­ća bli­ske surad­nje i mno­ge pre­kret­ni­ce. Radu­jem se obli­ko­va­nju našeg budu­ćeg pos­lo­va­nja zajed­no s Perkinsom.”