BU Power Systems News

90 let Perkins

By 2. avgusta 2022 No Comments

Pod­je­tje Per­kins letos pra­znu­je 90. oble­tni­co delo­va­nja. S svo­jo dol­go­le­tno zgo­do­vi­no je Per­kins eden vodil­nih sve­tov­nih ponu­dni­kov dizel­skih in plin­skih motor­jev. Ino­va­tiv­ne in zane­slji­ve pogon­ske reši­tve so spe­ci­a­li­zi­ra­ne za širok spek­ter apli­ka­cij in jih lah­ko naj­de­mo v vseh življenj­skih trenutkih.

Per­kins motor­ji z več kot 5.000 raz­lič­ni­mi apli­ka­ci­ja­mi poga­nja­jo stro­je za gra­dnjo cest in domov ter v kme­tij­stvu, upo­ra­blja­jo pa se tudi za pro­i­zvo­dnjo ele­k­trič­ne ener­gi­je v reži­mu pri­pra­vlje­no­sti in za glav­no napa­ja­nje. Naši indu­strij­ski motor­ji poga­nja­jo naj­zah­tev­nej­še apli­ka­ci­je. Zahva­lju­joč glo­bal­ni mre­ži pro­i­zvo­dnih obra­tov, ki na vsa­ki loka­ci­ji upo­šte­va­jo ena­ke stro­ge postop­ke in stan­dar­de kako­vo­sti, Per­kins že 90 let poga­nja vse generacije.

Kot ime­no­va­ni Per­kins dis­tri­bu­ter pod­je­tje BU Power Systems že več kot 30 let sode­lu­je s Per­kin­som, da bi našlo pra­vo pogon­sko reši­tev za vsa­ko apli­ka­ci­jo stran­ke. V teh dese­tle­tjih inten­ziv­ne­ga sode­lo­va­nja se je raz­vi­lo trdno par­tner­stvo, ki je naša osno­va, da lah­ko svo­jim stran­kam vedno ponu­di­mo naj­bolj­šo reši­tev in jim zago­to­vi­mo viso­ko­ka­ko­vo­stne sto­ri­tve za nji­hov Per­kin­sov motor.

“Ceni­mo sode­lo­va­nje s pod­je­tjem Per­kins že več kot 30 let. In radi bi vam česti­ta­li ob 90. oble­tni­ci”, pra­vi Franz Focks, gene­ral­ni direk­tor sku­pi­ne BU Power Gro­up. “Danes si deli­mo tri dese­tle­tja tesne­ga sode­lo­va­nja in šte­vil­ne mej­ni­ke. Vese­lim se, da bomo sku­paj z druž­bo Per­kins obli­ko­va­li naše pri­ho­dnje poslovanje.”