BU Power Systems Nyheder

90 år Perkins

By 2. august 2022 No Comments

I år fejrer Per­kins sit 90 års jubilæum. Med en histo­rie, der stræk­ker sig så man­ge år til­ba­ge i tiden, er Per­kins en af ver­dens før­en­de leve­ran­dø­rer af die­sel- og gas­mo­to­rer. De innova­ti­ve og påli­de­li­ge motor­løs­nin­ger er spe­ci­a­li­se­ret i en lang ræk­ke appli­ka­tio­ner og kan fin­des i alle livets øjeblikke.

Med mere end 5.000 for­skel­li­ge anven­del­ser dri­ver Per­kins moto­rer maski­ner til vej- og bolig­byg­ge­ri og i land­bru­get og anven­des til stand­by- og hovedstrøm­ge­ne­re­ring. Deres indu­stri­mo­to­rer dri­ver de mest kom­plek­se appli­ka­tio­ner. Tak­ket være det glo­ba­le net­værk af pro­duk­tions­fa­ci­li­te­ter, der føl­ger de sam­me kræ­ven­de pro­ces­ser og kva­li­tets­stan­dar­der på hvert enkelt sted, har Per­kins dre­vet gene­ra­tio­ner i 90 år.

Som udpe­get Per­kins distri­butør har BU Power Systems arbej­det sam­men med Per­kins i over 30 år for at fin­de den rig­ti­ge driv­løs­ning til enhver kun­de­ap­pli­ka­tion. I dis­se årti­ers inten­si­ve sam­ar­bej­de er der vok­set et stærkt part­ner­skab, som er vores grund­lag for altid at til­by­de vores kun­der den bed­ste løs­ning og yde dem ser­vi­ce af høj kva­li­tet til deres Per­kins motor.

“Vi sæt­ter pris på at have arbej­det sam­men med Per­kins i mere end 30 år. Og vi vil ger­ne lykøn­ske jer med jeres 90 års jubilæum”, siger Franz Focks, CEO for BU Power Group. “I dag deler vi tre årti­er med et tæt sam­ar­bej­de og man­ge milepæ­le. Jeg ser frem til at for­me vores frem­ti­di­ge for­ret­ning sam­men med Perkins.”