BU Power Systems wiadomości

90 lat Perkinsa

By 2. sierpnia 2022 No Comments

W tym roku fir­ma Per­kins obcho­dzi 90-lecie ist­nie­nia. Z histo­rią się­ga­ją­cą tak wie­lu lat, Per­kins jest jed­nym z wio­dą­cych na świe­cie dostaw­ców sil­ni­ków wyso­ko­pręż­nych i gazo­wych. Inno­wa­cyj­ne i nie­za­wod­ne roz­wią­za­nia w zakre­sie mocy są wyspe­cja­li­zo­wa­ne w sze­ro­kim zakre­sie zasto­so­wań i moż­na je zna­leźć we wszyst­kich obsza­rach życia.

Z ponad 5000 róż­nych zasto­so­wań, sil­ni­ki Per­kin­sa zasi­la­ją maszy­ny do budo­wy dróg i domów oraz w rol­nic­twie . Są rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ne do wytwa­rza­nia ener­gii elek­trycz­nej w try­bie czu­wa­nia i głów­nym. Sil­ni­ki prze­my­sło­we Per­kins zasi­la­ją naj­bar­dziej zło­żo­ne apli­ka­cje. Dzię­ki glo­bal­nej sie­ci zakła­dów pro­duk­cyj­nych, któ­re w każ­dym miej­scu prze­strze­ga­ją tych samych, wyma­ga­ją­cych pro­ce­sów i stan­dar­dów jako­ści, Per­kins zasi­la poko­le­nia od 90 lat.

Jako wyłącz­ny dys­try­bu­tor Per­kin­sa, BU Power Sys­tems współ­pra­cu­je z Per­kin­sem od ponad 30 lat, aby zna­leźć odpo­wied­nie roz­wią­za­nie napę­do­we dla każ­dej maszy­ny klien­ta. W tych deka­dach inten­syw­nej współ­pra­cy wyro­sło sil­ne part­ner­stwo, któ­re jest dla nas pod­sta­wą do tego, aby zawsze ofe­ro­wać naszym klien­tom naj­lep­sze roz­wią­za­nia i zapew­niać im wyso­kiej jako­ści ser­wis dla ich sil­ni­ków Perkinsa.

“Doce­nia­my współ­pra­cę z fir­mą Per­kins od ponad 30 lat. I chcie­li­by­śmy pogra­tu­lo­wać z oka­zji 90. rocz­ni­cy”, mówi Franz Focks, dyrek­tor gene­ral­ny BU Power Gro­up. “Dziś dzie­li­my trzy deka­dy bli­skiej współ­pra­cy i wie­le kamie­ni milo­wych. Cie­szę się na kształ­to­wa­nie nasze­go przy­szłe­go biz­ne­su wspól­nie z fir­mą Perkins.”