BU Power Systems News

90 let Perkins

By 2. srpna 2022 No Comments

Spo­leč­nost Per­kins letos sla­ví 90 let od své­ho zalo­že­ní. Díky své dlou­ho­le­té his­to­rii je Per­kins jed­ním z před­ních svě­to­vých doda­va­te­lů vzně­to­vých  moto­rů. Ino­va­tiv­ní a spo­leh­li­vá  řeše­ní se spe­ci­a­li­zu­jí na širo­kou šká­lu mož­ných pou­ži­tí  moto­rů a jejich uplat­ně­ní najde­me  ve všech život­ních situacích.

Moto­ry Per­kins, kte­ré mají více než 5 000 růz­ných pou­ži­tí, pohá­ně­jí stro­je pro stav­bu sil­nic a domů i v země­děl­ství a pou­ží­va­jí se jako poho­to­vost­ní zdroj i jako hlav­ní pohon stro­jů. Prů­mys­lo­vé moto­ry Per­kins pohá­ně­jí nej­slo­ži­těj­ší stro­je. Díky celo­svě­to­vé síti výrob­ních závo­dů, kte­ré na kaž­dém mís­tě dodr­žu­jí stej­né nároč­né postu­py a stan­dar­dy kva­li­ty, pohá­ní moto­ry Per­kins již 90 let celé gene­ra­ce strojů.

Jako jme­no­va­ný dis­tri­bu­tor spo­leč­nos­ti Per­kins spo­lu­pra­cu­je BU Power Sys­tems se spo­leč­nos­tí Per­kins již více než 30 let, aby nachá­ze­la opti­mál­ní řeše­ní poho­nu pro kaž­dé řeše­ní  zákaz­ní­ka. Během těch­to dese­ti­le­tí inten­ziv­ní spo­lu­prá­ce se vytvo­ři­lo sil­né part­ner­ství, kte­ré je zákla­dem pro to, abychom našim zákaz­ní­kům vždy nabí­ze­li to nej­lep­ší řeše­ní a posky­to­va­li jim kva­lit­ní služ­by pro pro­vo­zo­vá­ní jejich moto­rů Perkins.

“Váží­me si toho, že se spo­leč­nos­tí Per­kins spo­lu­pra­cu­je­me již více než 30 let. A rádi bychom vám pobla­ho­přá­li k 90. výro­čí”, říká Franz Focks, gene­rál­ní ředi­tel sku­pi­ny BU Power. “Dnes sdí­lí­me tři dese­ti­le­tí úzké spo­lu­prá­ce a mno­ho mil­ní­ků. Těším se, že bude­me spo­leč­ně s fir­mou Per­kins i nadá­le utvá­řet naše budou­cí podnikání.”