BU Power Systems Den­mark søger dygtig

Die­sel­tek­ni­ker / meka­ni­ker meka­ni­ker intern og ekstern

 

Dine opga­ver:

 • Selv­stæn­dig ved­li­ge­hol­del­se, fejl­find­ing, repa­ra­tion af mobi­le og sta­tio­næ­re dieselmotorer.
 • Del­ta­ge løben­de på vore pro­fes­sio­nel­le kur­ser på vort træ­nings­cen­ter i Tyskland.
 • Kun­de­rå­d­giv­ning i hen­hold til de tek­ni­ske opgaver.

Din pro­fil:

 • Du er uddan­net og har erhverv­ser­fa­ring som enten per­son­bils, last­vogns, land­brugs- eller entre­pre­nør­ma­ski­ne mekaniker.
 • Erfa­ring og viden om nye­ste tek­no­lo­gi inden­for die­sel­mo­to­rer, elek­tro­nik og IT værktøjer.
 • Engelsk almin­de­li­ge kund­ska­ber i tale og på skrift samt kend­skab til teknisk.
 • Høj flek­si­bi­li­tet, samt vil­lig til jævn­ligt ude­kø­ren­de arbej­de i Dan­mark og Nordtyskland.
 • Sik­ker og ven­lig udstrå­ling over­for vore kunder.

Vi til­by­der:

 • Et vari­e­ret, inter­es­sant job i en inter­na­tio­nal virksomhed.
 • Til­træ­del­se sna­rest muligt.
 • Et åbent og moder­ne arbejdsmiljø.
 • En omfat­ten­de træ­ning og vide­reud­dan­nel­se på inter­nt træ­nings­cen­ter i Tyskland.

Skriv et par ord om dig selv, og send med dit CV som besked til [email protected]

PDF Down­lo­ad