BU Pow­er Sys­tems Den­mark søger dygtig

Diesel­tekniker / mekaniker intern og ekstern

 

Dine opgaver:

 • Selvstændig vedlige­hold­else, fejlfind­ing, repa­ra­tion af mobile og sta­tionære dieselmotorer.
 • Delt­age løbende på vore pro­fes­sionelle kurs­er på vort træn­ings­cen­ter i Tyskland.
 • Kun­deråd­givn­ing i hen­hold til de tekniske opgaver.

Din pro­fil:

 • Du er uddan­net og har erhvervser­far­ing som enten per­son­bils, lastvogns, land­brugs- eller entre­prenør­mask­ine mekaniker.
 • Erfar­ing og viden om nyeste teknolo­gi inden­for diesel­mo­tor­er, elek­tron­ik og IT værktøjer.
 • Engel­sk almin­delige kund­sk­aber i tale og på skrift samt kend­skab til teknisk.
 • Høj flek­si­bilitet, samt vil­lig til jævn­ligt udekørende arbe­jde i Dan­mark og Nordtyskland.
 • Sikker og ven­lig udstråling over­for vore kunder.

Vi tilby­der:

 • Et vari­eret, inter­es­sant job i en inter­na­tion­al virksomhed
 • Tiltrædelse snarest muligt
 • Et åbent og mod­erne arbejdsmiljø
 • En omfat­tende træn­ing og videreud­dan­nelse på internt træn­ings­cen­ter i Tyskland

Skriv et par ord om dig selv, og send med dit CV som besked til [email protected]

PDF Down­load