BU Power Systems Nyheder

Besøg os på Agri­te­ch­ni­ca 2019

By 23. juli 2019 No Comments

Den 10. novem­ber 2019 åbner Agri­te­ch­ni­ca døre­ne i Han­nover. I 7 dage vil ver­dens før­en­de mes­se for land­brugs­tek­no­lo­gi præ­sen­te­re de nye­ste innova­tio­ner i branchen.

Efter en vel­lyk­ket pre­mi­e­re på bau­ma 2019 vil BU Power Systems og Per­kins også bli­ve repræ­sen­te­ret med to stan­de på Agri­te­ch­ni­ca 2019.

I hal 16, stand D28, vi vil frem­vi­se de nye­ste pro­dukt innova­tio­ner fra Per­kins. Motor­eks­per­ter­ne fra Per­kins og BU Power Systems vil præ­sen­te­re de spl­in­ter­nye hybrid­kraft­løs­nin­ger og vil med glæ­de infor­me­re dig om for­de­le­ne ved de viste hybrid-elek­tri­ske, hybrid-meka­ni­ske og hybrid­hy­drauli­ske tek­no­lo­gi­er. Du får også et ind­blik i Per­kins omfat­ten­de udvalg af die­sel­mo­to­rer. Med Sta­ge V‑kompatible moto­rer fra 8,2 til 470 kW er Per­kins en før­en­de leve­ran­dør af dis­se motorer.

I hal 18, stand D18, kan du lære alt om det omfat­ten­de sor­ti­ment af Per­kins ori­gi­na­le reser­ve­de­le og vores ser­vi­cepor­te­føl­je. Efter­mar­keds eks­per­ter fra BU Power Systems og Per­kins vil med glæ­de for­tæl­le dig, hvor­dan du kan dra­ge for­del af Per­kins ori­gi­na­le reser­ve­de­le og vores høje stan­dard af ser­vi­ce i alle sta­di­er af moto­rens livscyklus.

Vi glæ­der os til at se dig.