BU Power Systems News

Obi­šči­te nas na Agri­teh­ni­ca 2019

By 23. julija 2019 No Comments

10. novem­bra 2019 bo Agri­te­ch­ni­ca odpr­la svo­ja vra­ta v Han­no­vru. Za sedem dni bo vodil­ni sve­tov­ni sejem za kme­tij­sko teh­no­lo­gi­jo pred­sta­vil naj­no­vej­še ino­va­ci­je v industriji.

Po uspe­šni pre­mi­e­ri na bau­mi 2019 bosta tu BU Power Systems in Per­kins pred­sta­vlje­na tudi z dve­ma stojnicama.

V dvo­ra­ni 16, stoj­ni­ca D28 bomo pred­sta­vi­li naj­no­vej­še pro­i­zvo­dne ino­va­ci­je iz Per­kin­sa. Stro­kov­nja­ki za motor­je iz pod­je­tja Per­kins in BU Power Systems bodo pred­sta­vi­li popol­no­ma nove hibri­dne ener­get­ske reši­tve in vas z vese­ljem pred­sta­vi­li pred­no­stih pri­ka­za­nih hibri­dnih ele­k­trič­nih, hibri­dno-mehan­skih in hibri­dnih hidra­vlič­nih teh­no­lo­gij. Dobi­li boste tudi vpo­gled v širo­ko pale­to dizel­skih motor­jev pod­je­tja Per­kins. Z motor­ji, skla­dni­mi s emi­sij­skim stan­dar­dom “Sta­ge V”, od 8,2 do 470 kW, ima Per­kins tu vodil­no ponud­bo motorjev.

V dvo­ra­ni 18, stoj­ni­ca D18, lah­ko izve­ste vse o obse­žni ponud­bi ori­gi­nal­nih rezerv­nih delov Per­kins in por­t­fe­lju naših sto­ri­tev. Stro­kov­nja­ki za popro­daj­ne sto­ri­tve pod­je­tja BU Power Systems in Per­kins vam bodo z vese­ljem sve­to­va­li, kako lah­ko izko­ri­sti­te pred­no­sti ori­gi­nal­nih nado­me­stnih delov Per­kins in naše viso­ke rav­ni sto­ri­tev na vseh sto­pnjah življenj­ske­ga cikla motorja.

Vese­li­mo se sre­ča­nja z vami.