BU Power Systems News

Posje­ti­te nas na saj­mu Agri­tec­h­ni­ca 2019

By 23. July 2019 No Comments

Agri­tec­h­ni­ca će 10. stu­de­nog 2019. otvo­ri­ti svo­ja vra­ta u Han­no­ve­ru. U 7 dana vode­ći će svjet­ski sajam poljo­pri­vred­ne teh­no­lo­gi­je pred­sta­vi­ti naj­no­vi­je ino­va­ci­je u industriji.

Nakon uspješ­ne pre­mi­je­re na baumi 2019, BU Power Sys­tems i Per­kins tako­đer će biti pred­stav­lje­ni s dva štan­da na saj­mu Agri­tec­h­ni­ca 2019.

U hali 16, štand D28 pred­sta­vit ćemo naj­no­vi­je ino­va­ci­je pro­izvo­da tvrt­ke Per­kins. Struč­nja­ci za moto­re iz Perkins‑a i BU Power Systems‑a pred­sta­vit će pot­pu­no nova hibrid­na ener­get­ska rje­še­nja i rado vas oba­vi­jes­ti­ti o pred­nos­ti­ma pri­ka­za­nih hibrid­nih, elek­trič­nih, hibrid­no-meha­nič­kih i hibrid­nih hidra­ulič­kih teh­no­lo­gi­ja. Tako­đer ćete dobi­ti uvid u širo­ku pale­tu Per­kins dizel moto­ra. Per­kins je vode­ći u ops­kr­bi s moto­ri­ma u skla­du sa Sta­ge V od 8,2 do 470 kW.

U hali 18, štand D18, može­te saz­na­ti sve o opsež­noj ponu­di ori­gi­nal­nih rezerv­nih dije­lo­va tvrt­ke Per­kins i por­t­fe­lja naših uslu­ga. Struč­nja­ci za after­mar­ket iz BU Power Systems‑a i Perkins‑a rado će vam reći kako može­te isko­ris­ti­ti Per­kins ori­gi­nal­ne rezerv­ne dije­lo­ve i naše viso­ke stan­dar­de uslu­ge u sva­koj fazi život­nog cik­lu­sa motora.

Radu­je­mo se Vašem dolasku.